Back to top

Középkori plébánosok

Ádám

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1270>

Schier, 69.

Jakab

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1301 előtt>

1301-ben Albert, a budai Nagyboldogasszony templom plébánosa panaszkodott rá, hogy nem fizette neki a cenzust. Ekkor már mint elhunytat említik („quondam Jacobum, et Petrum presbyteros capellae Sancti Petri”).

Schier, 69. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, II: 1273–1321, s. a. rend. Knauz Nándor, Strigonii, 1882, 501, n° 532.

Péter

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1301>

1301-ben Albert, a budai Nagyboldogasszony templom plébánosa panaszkodott rá, hogy nem fizette neki a cenzust.

Schier, 69. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, II: 1273–1321, s. a. rend. Knauz Nándor, Strigonii, 1882, 501, n° 532.

István

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1332/1335>

A pápai tizedszedők éves jövedelmét 20 márkára becsülték, tehát 2 márka pápai tizedet fizetett. („Stephanus plebanus S. Petri de suburbio Budensi”).

Rationes collectorum pontificorum in Hungaria / Pápai tized-szedők számadásai 1281-1375, bev. Fejérpataky László, Bp., 1887 (Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae illustrantia / Vatikáni magyar okirattár, I/1), 182.

Lőrinc

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1366>

Schier, 26, 69.

Csanádi Gellért

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1390–1392>

A budai Nagyboldogasszony főplébánia híveinek 1390/1391-ben IX. Bonifác pápához benyújtott panasza szerint Miklósfia Gergely, illetve Csanádi Gellért („Gerhardum de Chenaden Chenadiensis dioecesis … qui in Sancti Petri”) az elhunyt Miklós főplébános alatt illetéktelenül vették be magukat az üresen álló Mária Magdolna, illetve a Szent Péter mártír templomokba, nem fizettek cenzust és illetéktelenül szolgáltattak ki szentségeket. Gellért szerint a vádak nem voltak igazak, mert ezekhez a templomokhoz önálló plébániák tarzoztak, a plébánosválasztás pedig az oda tartozó hívek saját joga volt. Káplánjai („presbyteri servientes”) voltak többek között Tamás, Benedek és Henrikfia Péter (Petrus Enrici).

Schier, 69-70. Budapest történetének okleveles emlékei / Monumenta diplomatica civitatis Budapest, III/1-2: 1382-1439, s. a. rend. Kumorovitz L. Bernát, Bp., 1987, 50-55, n° 114-116.

Pál

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1441–1452>

Először a budai plébániahatárokat megerősítő 1441. január 3-án kelt kelt királyi oklevélben szerepel, 1452. szeptember 3-án Tamás nándorfehérvári püspökkel, a Mária Magdolna templom plébánosával, valamint Mártonnal, a Nagyboldogasszony templom karvezetőjével együtt tettek jelentést János surconai püspöknek és Bernát archipresbiternek egy, a pécsváradi apátsággal kapcsolatos szentszéki ügyben („Paulus Sancti Petri martyris de suburbio castri praedicti [Budensis] plebanus”). Egy Nyírkállói Tamás formuláskönyvében fönnmaradt, dátum nélküli oklevélminta szerint ő foglalta írásba Polgár Jakab budai polgár özvegye, Erzsébet végrendeletét.

Prímási Levéltár, Archivum ecclesiasticum vetus, n° 46 (DF 249009). – Uo., Esztergomi Székeskáptalan Magánlevéltára, Acta radicalia, Lad. 45, Fasc. 4, Nr. 6 (DF 237458). – Schier, 70. Kovachich Martinus Georgius, Formulae solennes styli in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authentticisque Regni Hungariae olim usitati, Pesthini, 1799, 266.

Benedek

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1460>

Pállal, a budavári Mária Magdolna egyház plébánosával együtt kihallgatást végzett a Mária Magdolna templomban Albert esztergomi helynök részére, amelyről 1460. július 5-én tettek jelentést („Paulus Beate Marie Magdalene de castro Buda, Benedictus Sancti Petri martyris de suburbio eiusdem castri ecclesiarum parochialium plebani”). A helynök egy másik, néhány héttel később kelt oklevele arról tanúskodik, hogy megbízásából július 23-án a három budai plébános (tehát kettőjükön kívül még Alóth István, a Nagyboldogasszony plébánosa) egy másik vizsgálatot is levezetett az óbudai apácák egyik peres ügyében („Stephanum Beate Marie Virginis, Pauli Beate Marie Magdalene de Castro, et Benedicti Sancti Petri martiris de suburbio eiusdem castri Budenesis ecclesiarum plebanorum”).

Magyar Országos Levéltár, Magyar Kamara Archívuma, Acta Neo-Regestrata, Fasc. 425, Nr. 9 (DL 15467). – Uo., Magyar Kamara Archívuma, Acta ecclesiastica ordinum et monialium, Vetus Buda, Fasc. 35, Nr. 12 (DL 15482).

Imre

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1470–1480 körül>

Egy Nyírkállói Tamás formuláskönyvében fönnmaradt oklevélminta szerint Polgár Jakab budai polgár lánya, Magdolna végrendeletét foglalta írásba.

Schier, 70. Kovachich Martinus Georgius, Formulae solennes styli in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authentticisque Regni Hungariae olim usitati, Pesthini, 1799, 266.

Bereck

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1484. júl. 5.>

Prímási Levéltár, Esztergomi Székeskáptalan magánlevéltára, Acta radicalia, Lad. 48 Fasc. 2, Nr. 16 (DF 237859).

Máté

A Szent Péter Mártír templom plébánosa: <1491. febr. 28.>

Lukács pesti plébánossal együtt jelentést tettek egy szentszéki ügyben Ibafalvai Tamás esztergomi-szentgyörgymezei prépostnak és egyházmegyei helynöknek („Lucas de Pesth et Matheuas Sancti Petri Martyris de suburbio Budensis ecclesiarum plebani”).

Selmecbánya város levéltára, Oklevelek és iratok, I, 6 (DF 286811).