Back to top

"Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!" - Évközi 33. vasárnap (2022. november 13.)

November 12. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 13. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (C év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

November 19. szombat ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 20. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA – Évközi 34. vasárnap (C év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise (Szent Angéla Szkóla)

11.00 Énekes szentmise (Szent Angéla Szkóla)

9.00 és 11.00 szentmisén a Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája énekel. Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a

Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből

Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja:
Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –,úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük.
Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bc 6. tónus.
Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. Vö. 9. vers.

Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt.
Hívek: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek.
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt.

H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

E: Mert eljön ítélni a földet, + igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen minden népet.
H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12

Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét, Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből

Krisztus követője azt vallja:
Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!

Testvéreim!
Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.
Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.

Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21, 28 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 21, 5-19

A zsidók számára a templom Isten jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe volt Ezért annak lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a tévhitből vezeti ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne mint Messiásban nem hittek, és nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az álmessiások fellépése. Az Egyház számára feladat marad a történelmi idő, amelyben hirdetnie kell az evangéliumot, és a Szentlélek segítségével tanúságot kell tennie Krisztusról.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Semmi sem maradandó ezen a földön.
Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül.

Abban az időben:
Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.''
Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?''
Ő így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.

Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!''
Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.

Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.''

Ezek az evangélium igéi.