Back to top

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (2022. január 1. vasárnap)

December 31. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise – „Te Deum” – Évvégi hálaadás

  1. január 1. vasárnap SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (A év)

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Vesperás – Énekes esti zsolozsma (Szűz Mária, Isten Anyja)

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I., zsolozsma: II. zsoltárhét)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 2. hétfő Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

Január 5. csütörtök

17.00 Énekes-, előesti szentmise (Vízkereszt)

Január 6. péntek VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

6.30 Csendes szentmise

18.00! Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: J. Rheinberger (1839-1901): C-dúr mise op. 169

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

Január 7. szombat

16.00 Nyugdíjas klub - Felső hittanterem (Aranyhal utca 1.)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 8. vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági-, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből

Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.

Így szólt az Úr Mózeshez:
,,Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!
Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8 5. tónus.
Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. Vö. 2a. vers.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel a
rcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled őket a földön.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7

Az idők te fességét éppen az adta meg, hogy az isteni személy belépett az emberiség családjába. A mi életünket akarta isteni tartalommal kitölteni. Azzal, hogy vállalta az anya gyermek kapcsolatát, megmutatta, hogy bízik az emberben és értékeli az emberi szeretetet, s ő maga is örömét találja abban, ha szeretetet sugározhat. Mária anyasága így már előre mutat a megváltás végső ajándékára, hogy mi is Isten gyermekeivé válunk. A gyermek lelkületét a Szentlélek biztosítja bennünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!''
Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Sokízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1, 1-2 -- 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21

Mária megőrizte szívében mindazt, amit Jézusról hallott és eltöprengett rajta. A kinyilatkoztatás kezdődött az angyali üzenettel, folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak, Simeonnak és Annának a szavaival. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, s Mária a hitben is példakép. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy kitárja előttünk Isten dicsőségét, irgalmát, s ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Így éljük meg az idők te fességét

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet...
Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki.

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

Ezek az evangélium igéi.