Back to top

"Harmatozzatok, egek, onnan felülről!" - Advent 4. vasárnapja (2022. december 18.)

Advent utolsó napjai az „Ó-antifónák” szavaival

December 17. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét) – „Ó, Bölcsesség”

18.00 Énekes-, előesti szentmise - az adventi koszorú IV. gyertyájának meggyújtása

December 18. ADVENT IV. VASÁRNAPJA (A év) – „Ó, Urunk”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros szentmise

Zenei szolgálat: templomunk gitáros zenekara

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Templomunk Ifjúsági Zenekarának Karácsonyi hangversenye

Vezényel: Farkasházi Dávid

A belépés díjtalan!

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Rorate-szentmisék

17.00 Énekes szentmise

December 19. hétfő – „Ó, Jessze gyökere”

December 20. kedd – „Ó, Dávid kulcsa”

December 21. szerda – „Ó, Szent Virradat”

15.00 Nyugdíjas karácsony (Díszterem – Aranyhal utca 1.)

December 22. csütörtök – „Ó, Nemzetek Királya”

December 23. péntek – „Ó, Emmánuel”

December 24. szombat

15.00 Gyermekek pásztorjátéka (Egyházközségi pásztorjáték)

18.00 Énekes-, előesti szentmise – ELMARAD!

December 25. vasárnap, KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE (A év)

0.00 Éjféli szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Orgonál: Pásztor Attila

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: J. Rheinberger: C-dúr mise op. 169

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

December 26. hétfő, KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ

9.00, 11.00 és 18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

 OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Íme, a szűz fogan.

Azokban a napokban:
Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.''
De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.''
Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 5. tónus.
Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. Vö. 7c és 10b.

Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.

SZENTLECKE Róm 1, 1-7

Az apostol saját küldetéséi az Egyházat és minden kegyelmet Krisztushoz, az Isten Fiához vezet vissza. Őt igazolta a jövendölések tejesedése (Dávid, fia), de méginkább a halálból való feltámadása. Az apostol feladata az, hogy az emberekei a pogányokat is, elvezesse Krisztushoz, a kegyelem forrásához. A karácsony jelentése az, hogy Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön és benne megvan a biztosíték, hogy ezt a világot célhoz vezeti.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia.

Testvéreim! Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket!
Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott.

Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis ,,Velünk az Isten''. Mt 1, 23 -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18-24

József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét éppúgy, mint Mária is. Isten természetfölötti jelek keretében közli üzenetét. Ő a kezdeményező, s az embernek engedelmesen el kell fogadnia az üzenetet. Krisztus azért a hit tárgya, mert létében több, mint ember: ő az Isten Fia. És hatásában is több mindenkinél: ő szabadít meg bennünket a bűntől, s ezzel biztosúja az örök életet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Ezek az evangélium igéi.