Back to top

"Szemem mindig az Úrra tekint." - Nagyböjt 3. vasárnapja (2024. március 3.)

Március 2. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

9.00-12.30 NAGYBÖJTI LELKINAP 2024 a Szent Anna templomban

Lelkigyakorlatot tart: Verőcei Gábor atya, a Farkasréti Mindenszentek Plébánia nyugalmazott plébánosa. Feliratkozás a sekrestyében lehetséges! Részletes program: felsovizivaros.plebania.hu

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 3. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes, diákmise

11.00 Énekes nagymise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 7. csütörtök

17.30 Rózsafüzér

Március 8. péntek

17.30 Keresztút – Karitasz csoport

Március 9. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 10. vasárnap NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „Laetare-vasárnap”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes, diákmise

11.00 Énekes nagymise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Kiv 20, 1-17

A vallás az embernek Istennel való kapcsolata, ahogy azt a kinyilatkoztatás elénk tárja. Isten a maga elkötelezettségének a szövetség nevet adta. A kinyilatkoztatás hihetőségének igazolásai a csodák és az is, hogy az erkölcsi követelmények összhangban állanak a természettörvénnyel. A tízparancsolat ezért is kötelez bennünket. Olyan alapvető követelményeket tartalmaz, amelyek az egyén és a közösség életének emberi szintjét biztosítják.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

Isten a Sínai-hegyen kihirdeti a tízparancsolatot.

Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki:
,,Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Ne legyen más Istened rajtam kívül!
Ne készíts magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent van a földön, vagy a vizekben a föld alatt!
Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok! Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, a harmadik és a negyedik nemzedéken. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat.
Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi!
Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg! Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja az Úrnak, a te Istenednek. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned ezen a napon, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napot pedig megáldotta és megszentelte.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!
Ne ölj!
Ne törj házasságot!
Ne lopj!
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!
Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 11 2. tónus.
Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 69

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél.
Édesebb a méznél, * a csorduló lépesméznél.
H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 22-25

A megváltatlan ember mindig várt valamit az istenségtől, de várakozását színezték földi vágyai. Az apostol szerint a zsidók olyan jeleket vártak, amely népük kiváltságait biztosította. A görögök a vallásba saját bölcselkedésüket vitték bele. Jézus Krisztusban azonban Isten igazi titka jelent meg, amit csak a hitben lehet felfogni és értelmezni. Aki így megismeri Krisztust, meglátja, hogy benne Isten szeretete és bölcsessége nyilatkozott meg.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

A megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg oktalanság.

Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ô a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
Hiszen Istennek az ,,oktalansága'' bölcsebb az embereknél, és Istennek a ,,gyöngesége'' erősebb az embereknél.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3, 16 – 1 D2 tónus.

EVANGÉLIUM Jn 2, 13-25

Jézusnak joga volt ahhoz, hogy a régi próféták stílusában is szóljon népéhez és kifogásolja a vallási visszaéléseket. A templom megtisztítása ilyen tett volt. A zsidók jelet kérnek annak igazolására, hogy neki igazi prófétai küldetése van. Ô már elég csodával igazolta magát, de azokat nem fogadták el. Ezért ad titokzatos választ, amely halálára és feltámadására utal. Embersége valóban az Isten temploma és feltámadásában is az marad. Ô tehát örök jele az üdvösségnek.


+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Jézus isteni küldetésének legfőbb bizonyítéka, hogy harmadnapra feltámadt.

Abban az időben:
Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!'' Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: ,,Emészt a házadért való buzgóság.''
A zsidók erre így szóltak: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?''
Jézus azt válaszolta: ,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!''
A zsidók azt felelték: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?''
Ô azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.

Ezek az evangélium igéi.