Back to top

NAGYBOLDOGASSZONY ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE A SZENT ANNA TEMPLOMBAN

NAGYBOLDOGASSZONY (augusztus 15.) és SZENT ISTVÁN KIRÁLY (augusztus 20.) ÜNNEPÉNEK LITURGIKUS RENDJE a Szent Anna templomban

NAGYBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Augusztus 14. hétfő

18.00 Énekes-, előesti szentmise (Nagyboldogasszony vigíliamise)

Augusztus 15. kedd

6.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Nagyboldogasszony vesperása (Énekes, esti zsolozsma) Énekfüzet

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE (Évközi 20. vasárnap)

Augusztus 19. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 20. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

VIGÍLIA MISE (augusztus 14.):

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3–4. 15-16. 16, 1–2

A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepeli mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomod a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből

Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték.

Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úrládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.
Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –, és zendítsenek hangos öröménekre.
Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 131, 6–7. 9–10. 13–14 7b. tónus.

Válasz: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. Vö. 8. vers.

Előénekes: Azt hallottuk, hogy Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején.
Induljunk tehát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolyához.
Hívek: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Papjaid igazságba öltözzenek, * és szentjeid ujjongjanak.
A te szolgád, Dávid miatt, * meg ne vesd fölkented arcát.
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül.
,,Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.''
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54–57

Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett. Az ő feltámadásában ez a győzelem teljes lett embersége számára. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát, a megszentelő kegyelmezés várjuk a feltámadástat idők végén. Mária azonban különleges módon részesült a győzelemben, hiszen ő nemcsak a misztikus test tagja, hanem anyja a Főnek. Ő úgy győzött a bűn felett, hogy a bűn nem is ért hozzá, s úgy győzött a halál felett hogy az örök élet tejességében megelőz mindnyájunkat:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Halál, hol a te győzelmed?

Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált.
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11, 28 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 11, 27–28

Krisztus Mária alakjában megvilágította előttünk, hogy mi az igazi emberi nagyság és mi vezet a végleges boldogsághoz. Isten országában nem a származás, a rokonság, a földi hatalom vagy gazdagság számít, hanem Isten akaratának teljesítése. Mária nagysága sem az, hogy ő testileg Krisztus anyja, hanem az, hogy ő ennek az anyaságnak megfelelően teljesítette Isten akaratát. A kiválasztás nem érdem volt, hanem feladat. Ő azért dicsőült meg a mennyben, mert egészen meghallotta Isten szavát és életének ez volt a tartalma.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.

Boldog a méh, mely hordozott téged!

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: ,,Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!'' Erre ő így válaszolt: ,,És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!''

Ezek az evangélium igéi.

ÜNNEPI SZENTMISE (Augusztus 15.):

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz tejes hatalommal kormányoz.
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.

Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában.
Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát.
Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
Ekkor harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 44, 10bc. 11. 12ab. 16 11. tónus.

Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. Vö. 10b. vers.

Előénekes: Jobbodon áll a királynő, * Ofir aranyával ékesítve.
Hívek: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Halljad, leányom, figyelj szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Szépségedet kívánja a király, * mert ő a te urad, hódolj előtte.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Ujjongó örömmel vonulnak, * bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

SZENTLECKE 1 Kor 15. 20–27c

Isten Krisztus emberségén mutatta meg üdvösségünket. feltámasztotta a halálból és megdicsőítette érdemeiért. Az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása, hiszen ő a kegyelmi rend feje, a második Ádám. Teljes győzelme és dicsősége csak a világ végén lesz nyilvánvaló. Dicsőségében mindenki akkor részesül, amikor ,,sorra kerül''. Az Egyház mintai apostoloktól ránk hagyományozott igazságot vallja, hogy Mária istenanyasága és érdemei miatt különleges módon megkapta a mennybevételt és az üdvösséget.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Először Krisztus támad fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.

Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert hisz ,,hatalma alá vetett mindent''.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Máriát fölvette az Úr a mennybe. * Örvendezik az angyalok kórusa. – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 39–56

Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a közbenjárás.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Nagy dolgokat művelt a Hatalmas Isten; felmagasztalta az alázatosakat.

Azokban a napokban Mária útrakelt és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!''
Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Ezek az evangélium igéi.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY (augusztus 20.):

OLVASMÁNY Péld 4, 10–15. 18–27

A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az élethez vezet Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet


OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

Szent István király példája az igaz utat mutatja.

Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját,
egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz,
és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle!
Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére,
és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább,
kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka,
maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra,
nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől,
és őrizd meg a szíved közepében!
Mert élet annak, aki megleli őket,
gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet,
mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát,
távolítsd el az ajkak álnokságát!
Egyenest előre nézzen a szemed,
legyen egyenes a szemed pillantása.
Egyengess sima utat a lábadnak,
legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról,
és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1-2 és 8. 9 és 16. 17 10. tónus.

Válasz: Légy áldott, Szent István király! Dallam: 13. szám.
Vagy: Alleluja, alleluja. 10. szám.

Előénekes: Minden föld dicsérje Istent, + dicső nevének zsoltárt zengjetek, * magasztaló éneket mondjatok.
Hívek: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Mindnyájan, kik félitek az Istent, + jertek, halljátok: * elbeszélem, mily nagy csodákat tett vélem.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki.
H: Légy áldott, Szent István király!
Vagy: Alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Ef 4, 17–24

Az Újszövetség is ismeri a két út lehetőségét, de más szavakkal fejezi ki. A helyes út a világosság fiainak, Isten gyermekeinek, a lelki embereknek az útja, akik a világosság tetteit hajtják végre s a lélek gyümölcseit tapasztalják meg: az igazságosságot, jóságot s azt, ami kedves az Úr szemében. Ezzel szemben állnak a sötétség cselekedetei. A keresztény hívő a keresztségben magára öltötte Krisztust, azért őt kell követnie.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló!

Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.
Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, * megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Jn 8, 31 b és 32 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 7, 24–29

Az élet mulandósága láttán a hívő embernek is fel kell tennie a kérdést, hogy minek van maradandó értéke, mihez köthetjük sorsunkat. Aki Krisztus tanítását követi és ahhoz méri lelkületét, az megtalálja jövőjét, az örök életet. Sőt már itt a földön helyt tud állni a kísértések viharában, s az ítéleten sem inog meg. Az evangéliumnak az a hatása is megvan, hogy nemcsak reményt ad a jövőre, hanem tartalommal tölti ki az életet. A hegyi beszéd követésében megtaláljuk az élet értelmét.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Az okos ember a házát a sziklára építette.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Ezek az evangélium igéi.