Back to top

"Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának?" - Évközi 24. vasárnap (2023. szeptember 17.)

Szeptember 16. szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

10.00 Orgonabemutató – Ars Sacra Fesztivál 2023

Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze bemutatja a templom európai hírű Jehmlich-orgonáját. Helyszíne az orgonakarzat. A belépés díjtalan!

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.00 Nagy István (Szlovákia) orgonaművész hangversenye a Szent Ferenc Sebei templom 1899-es Rieger-orgonáján – Ars Sacra Fesztivál 2023

Helyszín: Szent Ferenc Sebei templom, Bp. 1011 Fő utca 43. A belépés díjtalan! Tovább

Augusztus 17. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

13.00 Orgonabemutató a Szent Ferenc Sebei templomban – Ars Sacra Fesztivál 2023

Helyszín: Szent Ferenc Sebei templom, Bp. 1011 Fő utca 43.

Balasi Barnabás a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom orgonaművésze és Kecskés Ádám, a Szent Ferenc Sebei templom orgonaművésze bemutatja a templom 1899-es, eredei állapotban lévő német-romantikus Rieger-orgonáját. Helyszíne az orgonakarzat. Az előadás a templomtérből is követhető! A belépés díjtalan! Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00! Énekes szentmise

Szeptember 18. hétfő

19.00 Johann Sebastian Bach orgonaművészete - Ars Sacra 2023

Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművészének Bach-estje

A belépés díjtalan! Tovább

Szeptember 19. kedd

15.30 Artissimo Trió hangversenye – Ars Sacra 2023

A belépés díjtalan! Tovább

Szeptember 20. szerda Kim Tae-gon Szent András áldozópap, és Csong Ha-szang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk

Szeptember 21. csütörtök SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA

Szeptember 23. szombat Pietrelcinai Szent Pió áldozópap (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 24. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise – Haydn: Missa Sancti Nicolai

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei: Tóth Fanni Melánia (szoprán), Danku Eszter (alt), Försönits András (tenor), Cser Ágoston (basszus)

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Sir 27, 30 – 28, 7

A türelem és a megbocsátás gondolata már a régi szövetségben is követelmény volt, legalább népük keretén belül. A megokolás az, hogy Isten megkívánja és mi magunk is rászorulunk az ő irgalmára. Márpedig hogyan kérhetne valaki megbocsátást Istentől, ha ő maga nem tud megbocsátani. Végül gondolni kell arra, hogy egyszer mi magunk is Isten ítélőszéke elé kerülünk.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből

Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked.

A düh és a harag egyaránt utálatos,
csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös.

Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is,
kemény számadást tart vele bűneiért.
Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett,
imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked.
Aki más emberre konokul haragszik,
hogy keres Istennél gyógyulást magának?
Aki nem könyörül meg embertársán,
a saját bűneiért hogyan imádkozik?
Jóllehet ő csak ember, kitart a haragban,
és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől?!
– hát az ő bűneiért ki ad elégtételt?
Gondolja végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést,
gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat.

Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat,
gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 11. tónus.
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldj a.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

SZENTLECKE Róm 14, 7-9

A római egyházban voltak felvilágosultak, akik pl. tudták, hogy olyan ószövetségi előírások nem kötelezik őket, mint amilyenek az ételek megkülönböztetésére vonatkoznak. Mások aggályosak maradtak. Ezért az apostol ajánlja, hogy legyenek tekintettel egymás meggyőződésére, és a szeretet alapján kerüljék a megbotránkoztatást. Hiszen a közösség tagjai nem függetlenek egymástól: Krisztusban összetartoznak, a keresztségben az ő testének tagjai lettek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt Leveléből

Akár élünk, akár halunk, mindig az Úréi vagyunk.

Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket.'' Jn 13, 34 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 18, 21-35

Akik a régi törvényen nevelődtek, azoknak az igazságosság mértéke a szemet szemért elv volt. Krisztus ellenben azt ajánlja, hogy az ő követője legyen mindig kész a megbocsátásra. Péter ennek a mértékét akarja tisztázni. Jézus ellenben nem mértéket állít fel, hanem a szeretet túlcsordulását ajánlja. A példabeszéd megvilágítja, hogy Istennel szemben mindig több az elszámolni valónk, mint az emberekkel szemben, s ő majd olyan mértékkel mér nekünk, ahogy mi mértünk másoknak. Jézus azonban ezzel nem, függeszti fel az igazságosság követelményeit, hanem inkább arra céloz, hogy egyáltalán ne kövessünk el igazságtalanságot, és a jogok érvényesítésében sem szabad a szeretetről megfeledkezni.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.

Abban az időben:
Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdrehullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.''

Ezek az evangélium igéi.