Back to top

"Ábrahám, Ábrahám!" - Nagyböjt 2. vasárnapja (2024. február 25.)

Február 24. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét) SZENT MÁTYÁS APOSTOL

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 25. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

Zenei szolgálat: Templomunk Gitáros Zenekara. Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekkaros nagymise – Yves Castagnet: Messe brève

Felhangzik: Yves Castagnet (1964-), a párizsi Notre-Dame Székesegyház orgonista, zeneszerzőjének 1980-ban komponált miséje. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom Énekesei (Alapítva 2011-ben). Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 1. péntek

17.30 Keresztút – Rózsafüzér társulat

Március 2. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

9.00-12.30 NAGYBÖJTI LELKINAP 2024 a Szent Anna templomban

Lelkigyakorlatot tart: Verőcei Gábor atya, a Farkasréti Mindenszentek Plébánia nyugalmazott plébánosa. Feliratkozás a sekrestyében lehetséges! Részletes program: felsovizivaros.plebania.hu

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 3. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes, diákmise

11.00 Énekes nagymise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

    Ma különösnek találjuk, hogy Isten ilyen próba elé állína az embert De Ábrahám pogány környezetében az emberáldozat nem volt szokatlan, ha veszélytől akartak szabadulni. Isten iránti bizalommal engedelmeskedett, Isten pedig elfogadta engedelmességét, de tudtára adta azt is, hogy nem kíván emberáldozatot.


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Ábrahám Isten parancsára kész feláldozni, fiát, az ígéret gyermekét.

    Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: ,,Ábrahám, Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' – felelte. Akkor ezt mondta neki: ,,Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.''
    Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
    De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: ,,Ábrahám, Ábrahám!'' ,,Itt vagyok'' – felelte. Az angyal folytatta: ,,Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.'' Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
    Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: ,,Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 115, 10 és 15. 16-17. 18–19. 4    G. tónus.
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. Zsolt 114, 9

Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: * ,,Engem nagyon megaláztak.''
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, + bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
Az Úr házának udvarán, * a te falaid között, Jeruzsálem.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

SZENTLECKE Róm 8, 31 b-34

    Az apostol a reményt akarja megalapozni, amikor arra utal, hogy az Atya szeretete és irgalma miben nyilvánult meg. Áldozatul adta Fiát, illetőleg alkalmat adott neki, hogy élete odaadásával kimutassa engedelmességét. Az Atya tehát őrá rakta bűneinket, hogy bennünket megigazulttá tegyen. Ezért mondhatjuk, hogy ha Isten velünk, ki ellenünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten egyszülött Fiát adta áldozatul értünk.

    Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
    Kiemel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?

    Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mt 17, 5 – 3a. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 9, 2-10

    A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog: Ô a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beteljesednek. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    A kereszthalál előtt a mennyei Atya tanúskodik, hogy Jézus az ő szeretett Fia.

    Abban az időben:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.
    Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: ,,Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.
    Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
    A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

    Ezek az evangélium igéi.