Back to top

"Uram, öt talentumot adtál nekem." - Évközi 33. vasárnap (2020. november 15.)

November 14. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 15. Évközi 33. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise (zenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara, vezényel: Farkasházi Dávid)

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

November 17. kedd

15.00 Bolberitz Pál atya temetése, gyászmisével -ONLINE

A szentmisét bemutatja: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

A szertartás a kialakult járványhelyzet miatt Plébániánk oldalán élő közvetítésre kerül!

felsovizivaros.plebania.hu

 

November 19. csütörtök Árpád-házi Szent Erzsébet

November 20. péntek

16.30-20.00 Cserkész őrsgyűlések a hittantermekben

November 21. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 22. Krisztus Király vasárnapja (Évközi 34. vasárnap)

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája; vezényel: Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31

A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében.

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből

A derék asszony mindent beszerez ügyes kézzel.

Derék asszonyt ki talál?
Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
Férje egész szívével ráhagyatkozik,
és nem jár rosszul vele.
Mindig javára van, sohasem kárára,
életének minden napján.
Előteremti a gyapjút és a kendert,
és mindent beszerez ügyes kézzel.
Kinyújtja karját a guzsaly után,
és kezével megfogja az orsót.
Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,
a szűkölködőnek meg karját nyújtja.
Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,
de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.
Magasztaljátok keze munkájáért,
és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5 6. tónus.
Válasz: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. Vö. 1 a. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember,* aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

SZENTLECKE 1 Tessz 5, 1-6

Az Úr napja Krisztus második e jövetele, illetve az ítélet napja Erre mindig készen kell lenn; mert úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Az ''éjjel'' szóról az apostolnak eszébe jut hogy mi már nem vagyunk a sötétség gyermekei, hanem a világosságé. Krisztus felvértezett bennünket kellő tudással és kegyelemmel hogy megtaláljuk az élet értelmét és mindig készen álljunk a számadásra.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

Ne lepjen meg titeket az a nap, mint a tolvaj!

Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: ,,Béke és biztonság'', akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra!
De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.
Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Maradjatok bennem és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk, * aki bennem marad, az bő termést hoz. Jn 15, 4a és 5b. – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 25, 14-30

Az embernek vannak természetes és kegyelmi adottságai, s azokat kamatoztatni kell. Nem egyforma mértékkel kaptuk őket és ezért az a fontos, hogy a meglevőket hogyan használjuk fel. Az életnek van határozott célja: az embernek Isten gyermekévé kell átalakulnia. A baj azoknál van, akik elássák a kapott talentumot és megfeledkeznek emberi küldetésükről. Az üdvösségben többet kapunk, mint amit kiérdemeltünk, a kárhozatban pedig azt is elveszítjük, amink volt. Akik úgy érzik, hogy ők csak a bajok viselését kapták feladatuk őket is vigasztalhatja a tudat hogy nekik azt kell kamatoztatniok. A kegyelmet megkapják a türelemhez és az áldozat vállalásához.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Mivel a kevésben hű voltál, menj be Urad örömébe!

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!''

Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?''

Ezek az evangélium igéi.