Back to top

"Te vagy a Messiás!" - Évközi 24. vasárnap (2021. szeptember 12.)

Szeptember 11. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 12. Évközi 24. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 „Hangulatok a párizsi Notre-Dame-ból” – Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművészének estje

Műsoron: Vierne, Dupré és Guilmant művei Tovább

A belépés díjtalan!

ŐSZI-TÉLI MISEREND Szeptember 13-tól (hétfőtől)

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00! Énekes szentmise

Szeptember 13. hétfő Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

Szeptember 14. kedd Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 15. szerda Fájdalmas Szűzanya

Szeptember 16. csütörtök Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

Szeptember 18. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 19. Évközi 25. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 50, 5-9a

Izajás könyvében , Jahve szolgája titokzatos prófétai alak, aki küldetést kap Istentől s egyúttal a nép bűnét is hordozza. Türelemmel viseli a küldetésével járó szenvedést, vállalja az áldozatot, mert tudja, hogy a végső győzelem az övé. Jézus magára alkalmazta ezt a jövendölést. Ő a bizonyíték, hogy a szeretetből vállalt áldozatnak mindig megvan az értéke.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

A megígért Megváltó: Isten szolgája, a fájdalmak férfia.
Szenvedése végül diadalt arat.

Prófétája által a Megváltó így beszél:
,,Isten, az Úr megnyitotta fülemet.
Én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.
Hátamat odafordítottam azoknak, akik vertek,
arcomat pedig azoknak, akik tépáztak.
Nem rejtettem el arcomat azok elől,
akik gyaláztak és leköpdöstek.
Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent.
Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla,
s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem.
Ki szállhat velem perbe?
Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem?
Jöjjön ide hozzám!
Isten, az Úr segítségemre siet.
Ki ítélhetne el?''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 114, 1–2. 3–4. 5-6. 8-9 7. tónus.
Válasz: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 9. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Előénekes: Az Urat nagyon szeretem * mert könyörgésem szavát meghallgatta.
Fülét hozzám fordította, * amely napon hozzá kiáltottam.
Hívek: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A halál kötelékei körül fontak, * elértek engem az alvilág gyötrelmei.
Szorongatás és fájdalom fogott el, + ámde az Úr nevét kiáltottam, * ,,Uram, mentsd meg az életemet.''

H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr jóságos és igazságos, * irgalmas a mi Istenünk.
Az Úr oltalmába fogadja a kicsinyeket; * nyomorult voltam, de ő megmentett. ''
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Lelkemet a haláltól megmentette, * szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól.
Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
H: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jak 2, 14-18

A hitet fel lehet fogni úgy, mint egyszerű ismeretet Istenről. De ez nem vallásos hit. Az igazi hit magának Istennek az elfogadása, az előtte való hódolat és engedelmesség kifejezése. Ezért mondja az apostol, hogy a hitet csak a tettek tükrözhetik. A hit önmagában halott, ha nem fakadnak belőle a szeretet tettei.

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből

A hit, ha tettei nincsenek,
mit sem használ.

Testvéreim! Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: ,,Menj békében, melegedj, és lakjál jól!'', de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?
Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: ,,Neked hited van, nekem meg tetteim.'' Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, + általa a világ megfeszíttetett számomra, * és én a világ számára. Gal 6, 14 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 8, 27-35

Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) számol be arról, hogy Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának nevezi, s ebben benne volt az utalás Dán 7,14-re. A tisztázáshoz a bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te vagy a Messiás. Jézus azonban tudja, hogy a messiás-szó magyarázatra szorul, mert a zsidók földi királyt várnak. Ezért kezd nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak megoldását hozza.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

A Messiás hivatása,
hogy önként vállalt szenvedésével váltsa meg a világot.

Abban az időben:
Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?''
Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.''
Erre megkérdezte tőlük: ,,Hát ti mit mondotok, ki vagyok?''
Péter válaszolt: ,,Te vagy a Messiás!'' Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek.
Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.
Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: ,,Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.''
Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: ,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

Ezek az evangélium igéi.