Back to top

"Talita kúm!" - Évközi 13. vasárnap (2021. június 27.)

Június 26. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Június 27. Évközi 13. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise

Jean Langlais (1907-1991): Missa in simplicitate

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekeseiből alakult férfikar

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig - NYÁRI MISEREND!

6.30 Csendes szentmise

18.00! Énekes szentmise

Június 28. hétfő Szent Iréneusz püspök és vértanú

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes-, előesti szentmise (Szent Péter és Pál apostolok)

Június 29. kedd Szent Péter és Pál apostolok

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Július 2. péntek Sarlós Boldogasszony (Szűz Mária látogatása Erzsébetnél) – Első péntek

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

18.30 Jézus Szíve litánia

Július 3. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Július 4. Évközi 14. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24

Az ószövetségi bölcs a kinyilatkoztatott tanítást közli, amely a teremtés történetére épül. Isten maga igaz és jó, ezért amit teremt, az is jó. Ő maga nem akarja a rosszat, főleg nem a halált, ami az ember számára a legnagyobb rossz. Nem egyszerűen a testi halálról van itt szó, hanem az élet forrásával, az Istennel fennálló kapcsolat megszűnéséről. A halál mai formájában része van az ember bűnének, amelyet a kísértő csábítására követett el. A halál orvoslását csak Istentől lehet várni.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

A halál a sátán irigységének a műve
és a bűn büntetése.

A halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világon minden teremtmény az életet szolgálja. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Az igazság ugyanis halhatatlan.
Isten halhatatlanságra teremtette az embert, a saját örökkévalóságának képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6, 11 és 12a és 13b 6. tónus.

Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2. vers.

Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

E: Sírásomat örömre fordítottad; * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

SZENTLECKE 2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Az apostol a megtért pogányok között gyűjtést rendez a jeruzsálemi szegények javára. Ez egyrészt a szeretet megnyilvánulása és egyben az Egyház egységének a kifejezése is. Ha ők gazdagok lettek lelkiekben, akkor adjanak anyagi javaikból a szűkölködőknek. Kövessék Krisztus példáját, aki az isteni gazdagság helyett vállalta az emberi szegénységet, hogy elvezessen bennünket az örök élet gazdagságára. Az igazi szeretet másokat is fel akar emelni.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

A testvéri szeretet enyhíti mások szükségét.

Testvéreim! Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban, és az irántunk táplált szeretetben: tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is.
Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.
Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is ez áll: ,,Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.''

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 12. szám.
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2 Tim 1, 10 – 12. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 5, 21–43

Az evangélista a két csoda leírásánál képet ad Jézus mozgalmas életéről. Ő a mindennapi emberek között működött és nyitott volt minden bajuk előtt. De azt megkívánta, hogy higgyenek küldetésében. A beteg asszony azért gyógyul meg, mert különleges hite van: ,,Ha csak ruhája szegélyét érintem . . '' Jairustól Jézus megkívánja, hogy a reménytelenség ellenére is higgyen. Ebből látjuk, hogy az igazi hitnek és bizalomnak milyen ereje van. El kell fogadnunk, hogy Jézusból erő árad ki a mi megigazulásunkra és üdvösségünkre.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Kislány, mondom neked, kelj fel!

Abban az időben:
Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: ,,Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!'' Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: ,,Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.'' És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából.
Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: ,,Ki érintette meg a ruhámat?''
Tanítványai ezt válaszolták: ,,Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?'' De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot.
Ő így szólt hozzá: ,,Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!''
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: ,,Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?''
A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: ,,Ne félj, csak higgy?'' Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: ,,Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.'' Azok kinevették.
Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: ,,Talita kúm'', ami annyit jelent: ,,Kislány, mondom neked, kelj föl!'' A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

Ezek az evangélium igéi.