Back to top

Szent Anna templombúcsú 2021 - Évközi 17. vasárnap (2021. július 25.)

Július 24. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Július 25. Évközi 17. vasárnap, Szent Anna templombúcsú 2021

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Ünnepi-, Énekkaros szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Süllei László érseki általános helynök, mesterkanonok, budavári plébános

Felhangzik: W.A.Mozart: C-dúr missa brevis K.V. 220

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei (Alapítva 2011-ben) Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Július 26. hétfő Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei – Szent Anna templombúcsú 2021

6.30 Csendes szentmise

18.00 Ünnepi szentmise

Július 29. csütörtök Szent Márta

Július 31. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 1. Évközi 18. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

 

OLVASMÁNY 2 Kir 4, 42-44

Isten a prófétákon keresztül nemcsak tanítást adott, hanem azt is jelezte, hogy gondviselése kíséri a népet. A csoda a próféták igazolása mellett ezt a célt is szolgálta. Elizeus idejében néha úgy látszott, mintha Isten megismételné az Egyiptomból való kivonulás nagy tetteit. A kenyér megszaporítása emlékeztet a pusztai mannára. Az Istenbe vetett bizalmat tehát nem szabad feladni. 

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből

Elizeus próféta húsz árpakenyérrel jóllakatja a népet,
sőt még marad is belőle.

Elizeus próféta korában, a nagy éhínség idején történt:
Jött egy ember Baal-Salisából és az Isten emberének kenyeret hozott az első termésből: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a zsákjában. Erre Elizeus megparancsolta: ,,Adjatok enni az embereknek!'' Szolgája ellene vetette: ,,Hogy adjak ennyit száz ember elé?''
De ő azt felelte: ,,Adj csak az embereknek enni! Mert ezt mondja az Úr: Esztek és még marad is.'' Erre eléjük tette, azok ettek és még maradt is, ahogy az Úr mondta.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 10-11. 15-16. 17-18 5. tónus.
Válasz: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. Vö. 16. vers.

Előénekes: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
Hívek: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

E: Mindeneknek szeme bízón rád tekint, * és te enni adsz nekik kellő időben.
Megnyitod kezedet, * és javaiddal eltöltesz minden élőt.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

SZENTLECKE Ef 4, 1-6

Az apostol mindig erőteljesen hangsúlyozza az Egyháznak a hitben és a szeretetben megnyilvánuló egységét. Krisztus maga is utalt az egységre, mint küldetésének utólagos igazolására. Az egység motívumai természetfelettiek: közös a tanítás, amit hinni kell, közös a remény, amelyet hordozunk, közös a Krisztushoz való tartozásunk a Szentlélek által, közös a keresztség, amely beolt Krisztusba és végül egy Atyának a gyermekei vagyunk, aki mindnyájunkat üdvözíteni akar.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség azok számára,
akik egybetartoznak Krisztusban.

Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 – 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 6, 1–15

János evangéliuma a kenyérszaporítást úgy mondja el, mint bevezetést a későbbi tanításhoz, amelyben Jézus megígérte az Oltáriszentséget, testének és vérének áldozati táplálékát. A kenyérszaporítás mint csoda elsősorban őt és tanítványait igazolta, de a mi számunkra már a jelentés is fontos. Jézus bemutatta, hogy aki követi őt és keresi az Isten országát, arról ő gondoskodik. Továbbá ha ilyen hatalma van az anyag felett, akkor megteheti, hogy a kenyér színe alatt áldozatul testét adja nekünk.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Jézus hirdeti az evangéliumot,
és a csodálatosan megszaporított kenyérrel táplálja az embereket.

Abban az időben:
Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.
Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: ,,Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?'' Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni.
,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset'' – felelte Fülöp.
Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: ,,Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?''
Jézus meghagyta: ,,Telepítsétek le az embereket!'' Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak.
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: ,,Szedjétek össze a maradékot, hogy semmise vesszen kárba.'' Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.
Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: ,,Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.''
Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

Ezek az evangélium igéi.

11 órás szentmise olvasmányai:

OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Nevük él, nemzedékről nemzedékre.
Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jótetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik, és kedvükért még fiaiknak fiai is az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe.
Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját. Vö. 8. vers.
Előénekes: Az Úr esküt tett Dávidnak, * igaz esküt, és nem vonja vissza:
„Testi utódodat * ültetem a te trónodra."
Hívek: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül:
„Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom."
H: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Ott Dávid hatalmát megnövelem, * fényességet hintek fölkentemre.
Ellenségeit szégyennel borítom, * az ő fején azonban korona ragyog.”
H: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.
Zsolt 131,6-7.9-10.13-14

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Reméltek az Istenben.
Szeretteim!
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában.
Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen, ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.
Mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségtek.
Ez az Isten igéje.
Sir 44,1.10-15 (+ ahol ünnep: 1Pét 3,1-9)

ALLELUJA
Várták Izrael vigasztalását, * és a Szentlélek lakott bennük. Vö. Lk 2,25c – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Sok próféta és igaz ember kívánta látni azt, amit ti láttok.
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, – és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 13,16-17