Back to top

"Nemcsak kenyérrel él az ember." - Nagyböjt 1. vasárnapja (2022. március 6.)

Március 5. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Ezen a szentmisén hamvazkodást végzünk!

Március 6. vasárnap NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

Minden szentmisén hamvazkodást végzünk!

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 11. péntek

17.30 Keresztút

Március 12. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 13. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY MTörv 26, 4-10

Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás részben hálaadás volt az Istentől kapott javakért, részben engesztelés a bűnökért. A szentírási szövegek azért emlegetik olyan gyakran ezt az eseményt, hogy azt megőrizzék a külsőségesség veszélyétől és növeljék az emberekben a megfelelő lelkületet. A termés zsengéjének, felajánlása is azt a célt szolgálta, hogy az Isten iránti hála első helyet kapjon.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

A választott nép hitvallása és imádsága az Úr előtt.

Mózes így tanította a népet:
Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt:
,,Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesedmagával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett.
Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó országot.

Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál.''
Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr, a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened előtt.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 2. tónus.
Válasz: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 15b. vers.

Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tarózkodik.
Így szól az Úrhoz: + ,,Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.''
Hívek: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: Kezükben hordoznak téged, * hogy kőbe ne üssed lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz, * oroszlánt és sárkányt eltiporsz.
H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

E: ,,Megszabadítom őt, mivel ragaszkodik hozzám, * oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, + minden szükségben vele vagyok, * megszabadítom és dicsőséget szerzek néki.''

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

SZENTLECKE Róm 10, 8-13

A keresztény hit alaptétele Krisztus feltámadása, amelyben igazolódott, hogy ő számunkra az Úr az üdvösség szerzője. Ez a hit vezet a megigazulásra és az üdvösségre. Az apostol két követelményt állít fel: a hitnek át kell hatnia a szívet, de ugyanakkor külsőleg is meg kell azt vallani, hogy a világ tudomást szerezzen róla. Isten ugyanis mindenkit üdvözíteni akar, azért a hitnek terjednie kell.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

A hit örök életet szerez.

Aki Krisztusban hisz, megvallja hitét.

Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz.
Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 4, 1-13

Jézus valódi emberi öntudattal kezdte meg nyilvános működését. Miután megkapta az Atya tanúskodását, amelyben őt szeretett Fiának mondta, az egész működése arra irányult, hogy ezt a szeretetet viszonozza. Emberi természetében a kísértés úgy jelentkezett, hogy nem választhatná-e ő is az álmessiások útját, s nem ígérhetne-e földi jólétet, dicsőséget népének. De az Atya akarata az volt, ami ,,meg volt írva''. Neki a küzdelmes tanítás, példaadás és vezeklés útjára kellett lépnie, mert ezzel dicsőítette meg az Atyát.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Jézust a Szentlélek a pusztába vitte, és ott megkísértette a sátán.

Abban az időben:
Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.'' De Jézus ezt felelte: ,,Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.'' Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. ,,Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.'' Jézus elutasította: ,,Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!'' Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.'' De Jézus ezt válaszolta: ,,Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.

Ezek az evangélium igéi.