Back to top

"Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek." - Húsvét 5. vasárnapja (2023. május 7.)

Május 6. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 7. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 13. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 14. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

A belépés díjtalan! Tovább

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1-7

Az Egyházat kezdettől fogva Krisztus szava szerint kellett berendezni. A jeruzsálemi közösségben voltak olyanok, akik az ősi lakosságból tértek meg, s olyanok is, akik a tartományokból vándoroltak vissza, s akik inkább görögül beszéltek, nem arámul, s ezeknek már a zsidóságban külön zsinagógájuk volt A belőlük lett keresztények úgy látták, hogy a hozzájuk tartozó szegények és rászorulók nem részesülnek egyenlő elbánásban az alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért választanak ki hét diakónus szolgát, és rájuk bízzák az Egyház szociális ügyeit Ők maguk vigyáznak arra, hogy az evangélium hirdetése semmilyen ok miatt ne szenvedjen kárt.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

Kiválasztottak hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt férfit.

Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettő összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk:
,,Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.''
Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket.
És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 1-2. 4-5. 18-19 5. tónus.

Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.
Vagy: Alleluja. 5. szám.

Előénekes: Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * a szentekhez dicséret illik.
Dicsérjétek az Urat citerával, * tízhúrú hárfán zengjetek néki.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Vagy: Alleluja.

E: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Vagy: Alleluja.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 2, 4-9

Péter itt az Egyházat úgy jellemzi, mint új templomot, amely élő kövekből épült. Az Atya Krisztust tette meg alapkőnek, s ő az marad akkor is, ha az emberek nem vesznek róla tudomást. A hívők őrá épülnek, vele együtt mutatják be az imádás szellemi áldozatát. Ez az új választott nemzedék, királyi papság, szent törzs, Isten új népe, amely hordozza az üdvösséget a történelemben.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

Választott nép, királyi papság vagytok!

Szeretteim! Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által.
Ezért mondja az Írás:
Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne.
Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik:
A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett; a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.
Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki sem jut Atyámhoz, csak általam.'' Jn 14, 6 – 4g tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 14, 1-12

A tanítványok szomorúak, mert Jézus bejelenti távozását. De vigasztalódnak azon, hogy mesterük az Atyához megy és helyet készít számukra. Ott nem egyszerűen várni fogja övéit, hanem értük jön, maga vezeti őket az örök élet útján. Ő az út, az igazság, az élet, azért az üdvösség csak rajta keresztül érhető el. Az Egyház ezért tartja kötelességének, hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot és mindenkiért imádkozzon.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Én vagyok az út, az igazság és az élet.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!''
Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.''
Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.''

Ezek az evangélium igéi.