Back to top

NAGYHÉT 2023 a Szent Anna templomban

NAGYHÉT 2023

Április 1. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 2. VIRÁGVASÁRNAP, URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és énekes-, diákmise

Zenei szolgálat: a Szent Angéla Katolikus Iskola szkólája

Vezényel. Sirákné Kemény Kinga

11.00 Énekes szentmise - Énekelt Szent Máté passió

A szentmisét bemutatja: Jánosa Domokos plébános

Zenei szolgálat: a Szent Angéla Katolikus Iskola szkólája, a Szent Anna templom énekesei, Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

Vezényel. Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise – Énekelt Szent Máté passió

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Április 3-5. NAGYHÉTFŐ, NAGYKEDD, NAGYSZERDA

6.30 Csendes szentmise

18.00! Énekes szentmise szentbeszéddel

SZENTHÁROMNAP

A szertartásokat vezeti és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános, koncelebrál: Spick Károly kisegítőlelkész

Asszisztenciát vezeti: Szantner Viktor főministráns

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Orgonál és művészeti vezető: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

Április 6. NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 ÜNNEPI SZENTMISE - Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

Harangok és orgona elmenetele, két szín alatti áldozás, oltárfosztás

19.30 Szentségimádás

Április 6. NAGYPÉNTEK

9.00 Keresztút

18.00 NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS

Énekelt Szent János passió, kereszthódolat, szentáldozás

19.30 Lamentáció – Virrasztó zsolozsma

Április 7. NAGYSZOMBAT (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 NAGYSZOMBATI SZERTARTÁS – Húsvéti vigília

Tűzszentelés, a húsvéti gyertya meggyújtása, húsvéti örömének (Exsultet), Olvasmányok, Mindenszentek litániája, Víz megáldása, Szentáldozás, Feltámadási körmenet a Batthyány téren, Te Deum, Szentségi áldás

19.30 Feltámadási körmenet a Batthyány téren

Április 8. HÚSVÉTVASÁRNAP, Urunk feltámadása (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes- diákmise

11.00 Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: G. P. da Palestrina (1525-1694): Missa Aeterna Christi Munera

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Orgonál és művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Április 9. HÚSVÉTHÉTFŐ

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7

A próféta, ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről. Akinek Isten fület adott, hogy hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.

Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája:
,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2. tónus.
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Vö. 2a. vers.

Előénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja.
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg.
Hívek: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek.
Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erősségem siess és segíts.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, * a gyülekezetben dicsőítelek téged.
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, + magasztaljátok őt, Jákob fiai, * Izrael minden gyermeke félje őt.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

SZENTLECKE Fil 2, 6-11

Az Isten Fia egészen vállalta azAtyától kapott küldetést. Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét. Ezzel érdemelte ki, hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt.

Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 2, 8-9 – 7b. tónus.

EVANGÉLIUM Mt 26, 14-27. 66

Az apostoli igehirdetés legősibb része a szenvedéstörténet volt. Igazolta, hogy a szenvedésben a próféták jövendölése teljesedett és Isten akarata valósult meg. Tehát nem azt jelentette, hogy Isten elvetette Jézust mint álmessiást, ahogy a zsidók gondolták. Amellett Jézus úgy gyakorolta az erényeket a keresztúton, hogy a róla való elmélkedés a tökéletességnek is biztos útja.

+ EVANGÉLIUM Mt 27, 11-54

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint

Te vagy-e a zsidók királya?

Abban az időben:
Jézust Poncius Pilátus helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus ezt felelte: ,,Magad mondtad!'' S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte: ,,Nem hallod, mi mindennel vádolnak?'' Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen.
Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte: ,,Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek?'' Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták őt a kezébe.

Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: ,,Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!''
De a főpapok és a vének felbiztatták a népet, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: ,,Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?'', ők ezt válaszolták: ,,Barabást!'' Erre Pilátus megkérdezte: ,,És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek?'' Mindannyian ezt felelték: ,,Keresztre vele!'' Ő újra kérdezte: ,,De hát mit követett el?'' Mire azok még hangosabban kiáltozták: ,,Keresztre vele!''
Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: ,,Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. Ez a ti dolgotok!'' Erre az egész nép így kiáltott: ,,A vére rajtunk és a gyermekeinken!'' Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és elrendelte a keresztrefeszítést.

Üdvöz légy, zsidók királya!

A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak és a fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: ,,Üdvöz légy, zsidók királya!'' Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.

Vele együtt két rablót is megfeszítettek.

Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel: őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát: ,,Ez Jézus, a zsidók királya.''
Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról.

Ha Isten Fia vagy, szálj le a keresztről!

Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel és ezt mondták: ,,Le akartad rombolni a templomot és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!'' Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: ,,Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni! Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse meg őt most, ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia vagyok!'' Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is.

Éli, Éli, lámá szábáktáni?

Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. Kilenc óra körül Jézus nagyot kiáltott: ,,Éli, Éli, lámá szábáktáni!, azaz: Istenem, Istenem! Miért hagytál el engem?'' Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték: ,,Ez Illést hívja!'' Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: ,,Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa?'' Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk)

És ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: ,,Ez valóban Isten Fia volt!''

Ezek az evangélium igéi.