Back to top

NAGYHÉT 2022 - Virágvasárnap - "Hozsanna Dávid Fiának" (2022. április 10.)

NAGYHÉT 2022

Április 9. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 10. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP – Urunk szenvedésének vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise – Énekelt Szent Lukács passió

18.00 Énekes szentmise – Énekelt Szent Lukács passió

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája. Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

11.00 és 18.00 Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei. Művészeti vezető: Balasi Barnabás

Április 11-12-13. NAGYHÉTFŐ-NAGYKEDD-NAGYSZERDA

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise – Triduum – Lelkigyakorlatos szentmise

Szentbeszédet mond: Tóth Damján OFM

Április 14. NAGYCSÜTÖRTÖK

6.30 Csendes szentmise ELMARAD!

18.00 Az Oltáriszentség Alapításának szentmiséje – harangok, orgona elmenetele, oltárfosztás

19.30 Szentségimádás

Április 15. NAGYPÉNTEK

6.30 Csendes szentmise ELMARAD!

9.00 Keresztút

18.00 Nagypénteki szertartás – passió, kereszthódolat

19.30 Lamentáció – az Egyház ősi, énekes virrasztó zsolozsmája

Április 16. NAGYSZOMBAT

18.00 Húsvéti vigília, feltámadási szertartás – Húsvéti gyertya meggyújtása, Exsultet (húsvéti örömének), húsvét éjjeli olvasmányok, vízszentelés, a szentsír felnyitása

19.30 Feltámadási körmenet a Batthyány téren

Április 17. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP – Urunk feltámadása

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekkaros-, ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: Gregor Joseph Werner (1693-1766): Missa in contrapuncto

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Április 18. vasárnap HÚSVÉTHÉTFŐ

9.00, 11.00 és 18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7

A próféta ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.

Izajás így jövendölt a Megváltóról:
Ezt mondja az Úr Szolgája:
,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2. tónus.
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Vö. 2a. vers.

Előénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja.
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg.
Hívek: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek.
Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erősségem, siess és segíts.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, * a gyülekezetben dicsőítelek téged.
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, + magasztaljátok őt, Jákob fiai, Izrael minden gyermeke félje őt.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

SZENTLECKE Fil 2, 6-11

Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetési: Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét Ezzel érdemelte ki, hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt.

Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 2, 8-9 – 7b. tónus.

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint 23, 1-49

A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték.

Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.

Ott vádolni kezdték: ,,Azt tapasztaltuk – mondták –, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.''
Pilátus megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' ,,Magad mondod'' – felelte.
Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: ,,Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.''
De azok erősködtek: ,,Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig.''
Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott.

Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle.

Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis haragban voltak.

Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint

Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: ,,Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.''

Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: ,,Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!'' Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe.
Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: ,,Keresztre! Keresztre vele!''
Harmadszor is megkérdezte: ,,De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.'' De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre.
Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok!

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.
Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt: ,,Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?''
Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket.

Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.'' Ruháján sorsot vetve megosztoztak.

Ez a zsidók királya.

A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: ,,Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' – mondták.
Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya.

Még ma velem leszel a paradicsomban.

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.''
A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!'' Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.''
Ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: ,,Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.'' E szavakkal kilehelte lelkét.

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: ,,Ez az ember valóban igaz volt.'' Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt.

Ezek az evangélium igéi.