Back to top

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE - Szűz Mária mennybevétele, Évközi 20. vasárnap (2021. augusztus 15.)

Augusztus 14. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 15. Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele (Évközi 20. vasárnap)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 19. csütörtök Szent Bernát apát és egyháztanító

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes-, előesti szentmise (Szent István király)

Augusztus 20. péntek Szent István király, Magyarország Fővédőszentje

Miserend külön kerül hirdetésre!

Augusztus 21. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 22. Évközi 21. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 14. szombat 18.00 – Énekes-, előesti szentmise (Nagyboldogasszony):

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből

Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték.

Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.
Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –, és zendítsenek hangos öröménekre.
Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 131, 6-7. 9-10. 13-14 7b. tónus.
Válasz: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. Vö. 8. vers.

Előénekes: Azt hallottuk, hogy Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején.
Induljunk tehát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolyához.
Hívek: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Papjaid igazságba öltözzenek, * és szentjeid ujjongjanak.
A te szolgád, Dávid miatt, * meg ne vesd fölkented arcát.
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül.
,,Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.''
H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54-57

Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett Az ő feltámadásában ez a győzelem teljes lett embersége számára. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát, a megszentelő kegyelmet és várjuk a feltámadást az idők végén. Mária azonban különleges módon részesült a gyötrelemben, hiszen ő nemcsak a misztikus test tagja, hanem anyja a Főnek. Ô úgy győzött a bűn felett, hogy a bűn nem is ért hozzá, s úgy győzött a halál felett, hogy az örök élet te fességében megelőz mindnyájunkat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Halál, hol a te győzelmed?

Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált.
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11, 28 – 6. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 11, 27-28

Mária alakjában Krisztus megvilágította előttünk, hogy mi az igazi emberi nagyság és mi vezet a végleges boldogsághoz. Isten országában nem a származás, a rokonság, a földi hatalom vagy gazdagság számít, hanem Isten akaratának teljesítése. Mária nagysága sem az, hogy ő testileg Krisztus anyja, hanem az, hogy ő ennek az anyaságnak megfelelően teljesítette Isten akaratát. A kiválasztás nem érdem volt, hanem feladat. Ô azért dicsőült meg a mennyben, mert egészen meghallotta Isten szavát és életének ez volt a tartalma.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.

Boldog a méh, mely hordozott téged!

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: ,,Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!'' Erre ő így válaszolt: ,,És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!''

Ezek az evangélium igéi.

Augusztus 15. vasárnap Nagyboldogasszony:

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz teljes hatalommal kormányoz.

OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.

Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában.
Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát.
Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vas pálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
Ekkor harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 44, 10bc. 11. 12ab. 16 11. tónus.
Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. Vö. 10b. vers.

Előénekes: Jobbodon áll a királynő, * Ofir aranyával ékesítve.
Hívek: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Halljad, leányom, figyelj szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Szépségedet kívánja a király, * mert ő a te urad, hódolj előtte.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

E: Ujjongó örömmel vonulnak, * bevonulnak a király házába.
H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

SZENTLECKE 1 Kor 15, 20-27

Isten Krisztus emberségén mutatta meg üdvösségünket. feltámasztotta a halálból és megdicsőítette érdemeiért. Az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása, hiszen ő a kegyelmi rend feje, a második Ádám. Teljes győzelme és dicsősége csak a világ végén lesz nyilvánvaló. Dicsőségében mindenki akkor részesül, amikor ,,sorra kerül''. Az Egyház mint az apostoloktól ránk hagyományozott igazságot vallja, hogy Mária istenanyasága és érdemei miatt különleges módon megkapta a mennybevételt és az üdvösséget.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Először Krisztus támad fel, majd azok,
akik Krisztushoz tartoznak.

Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Máriát fölvette az Úr a mennybe. * Örvendezik az angyalok kórusa. – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-56

Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. Ôt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a közbenjárás.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Nagy dolgokat művelt a Hatalmas Isten;
felmagasztalta az alázatosakat.

Azokban a napokban Mária útrakelt és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!''
Mária megszólalt:
,,Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!

Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Ezek az evangélium igéi.