Back to top

"A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát." - Évközi 3. vasárnap (2023. január 22.)

Január 21. szombat Szent Ágnes szűz (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 22. vasárnap ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 GITÁROS-, diákmise

Zenei szolgálat: Szent Anna gitáros zenekar

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 24. kedd Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Január 25. szerda PÁLFORDULÓ – SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE

Január 26. csütörtök Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Január 28. szombat Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 29. vasárnap ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A pogány nemzetek területén a nép nagy fényességet lát.

    Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét.
    A nép, amely sötétségben jár,
    nagy fényességet lát.
    Akik a halál árnyékának országában laknak,
    azoknak nagy világosság támad.
    Nagy ujjongással töltöd el őket,
    kitörő örömöt adsz nekik.
    Úgy örülnek majd színed előtt,
    ahogyan aratáskor szoktak örülni,
    s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják.
    Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat,
    sanyargatója botját összetöröd, mint Midiára idejében.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 4. 13-14    2. tónus.
Válasz: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. Vö. 1 a. vers

Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék?
Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék?
Hívek: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

E: Egyet kérek az Úrtól, + csak egy a vágyam, * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr örömét, * és hogy szemlélhessem szent templomát.
H: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők földjén.
Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
H: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 10-13. 17

    Emberi gyengeségek voltak az ősegyházban is. A korintusi közösséget Pál alapította, de utána más tanítók is működtek ott. Ezért versengenek egyesek, hogy az ő hitük talán tökéletesebb, mert jelentősebb hithirdetőre vezetik vissza. Az apostol arra inti őket hogy a hit tartalma a feltámadt Krisztus, ő váltott meg bűneinktől, s az Egyház egységének abban kell megmutatkoznia, hogy a kegyelmet Krisztus keresztjétől várjuk, nem emberektől.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Éjetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra!

    Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: ,,Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal!''
    Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?

Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, -- de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4, 23 -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 4, 12-23

    Jézus nem Jeruzsálemben kezdte meg működését, hanem Galileában (Gelil = tartomány). Itt távolabb volt az elfogult farizeusoktól és írástudóktól, s a pogányokkal jobban érintkező lakosság fogékonyabb volt az ő egyetemes tanítására. Bejelentése az, hogy Isten országa ővele elérkezett, az ember úgy teheti magáévá az üdvösséget, hogy megtér és elfogadja tanítását. Jézus már működése elején gondol az Egyház alapítására, azért tanítványokat vesz maga mellé, nagyrészt az ottani halászokból, és ígéri, hogy emberek halászaivá teszi őket, vagyis munkájuk gyümölcsöző lesz.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Jézus Kafarnaumba jött, hogy beteljesedjék, amit Izajás mondott.

    Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
    Zabulon földje és Neftali földje,
    a tenger útja, a Jordán vidéke,
    a pogányok Galileája:
    A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
    és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
    Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''
    A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. őket is elhívta. ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
    Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

    Ezek az evangélium igéi.