Back to top

Krisztus, a világmindenség királya - Évközi 34. vasárnap (2022. november 20.)

November 19. szombat ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 20. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA – Évközi 34. vasárnap (C év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise (Szent Angéla Szkóla)

11.00 Énekes szentmise (Szent Angéla Szkóla)

9.00 és 11.00 szentmisén a Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája énekel. Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

November 21. hétfő A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

November 22. kedd Szent Cecília szűz és vértanú

November 24. csütörtök Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vietnámi vértanúk

November 26. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

„A” egyházi év

18.00 Énekes-, előesti szentmise - Az adventi koszorú 1. gyertyájának meggyújtása

November 27. ADVENT I. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, cserkész, és diákmise

10.00 Adventi kézműves foglalkozás a Plébánián

11.00 Énekkaros szentmise - A. Gabrieli (1532-1585): Missa brevis

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

19.00 Vesperás – Advent 1. vasárnapi énekes, esti zsolozsma Énekfüzet

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3

A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja gyakorolni.

OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből

Dávid, Krisztus Király előképe,
a választott nép fölkent királya.

Saul király halála után Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: ,,Íme, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál az, aki vezetted Izrael hadjáratait. Az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy fejedelme Izraelnek.''
Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1-2. 4-5 7b. tónus.
Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. Vö. 1. vers.

Előénekes: Örvendtem, mikor azt mondták nékem, * az Úr házába megyünk.
Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt, Jeruzsálem!
Hívek: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

E: Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei.

H: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

SZENTLECKE Kol 1, 12-20

Az apostol felsorolja Krisztusnak mint Megváltónak kegyelmi kiváltságait. Ő az Atya egyszülött Fia, s mi az ő országának vagyunk polgárai. Általa kaptuk a megváltást és a bűnök bocsánatát. Ő az elsőszülött a teremtmények közül, ezért magáénak vallja az egész emberiséget, s bennünket is saját sorsában akar részesíteni. Az Atya különben is általa és érte teremtette a mindenséget. Az Egyházra külön gondja van, mert ő annak a feje: az Egyház pedig az ő teste, teljessége.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből

A mennyei Atya nekünk is helyet ad szeretett Fia országában.

Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban.
Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve.

Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! Mk 11, 9b-10a. – 4g. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 23, 35-43

Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Krisztus az örök élet Királya.
Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!''

Abban az időben:
Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' – mondták.
Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.''

Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.''
Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.''

Ezek az evangélium igéi.

#BBD0E0
»