Back to top

KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE (2022. december 25. vasárnap)

December 24. szombat

6.30 Rorate-szentmise

15.00 Gyermekek pásztorjátéka (Egyházközségi pásztorjáték)

18.00 Énekes-, előesti szentmise – ELMARAD!

December 25. vasárnap, KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE (A év)

0.00 Éjféli szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Orgonál: Pásztor Attila

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: J. Rheinberger: C-dúr mise op. 169

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

December 26. hétfő, KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ (zsolozsma: I. zsoltárhét)

7.30, 9.00, 11.00 és 18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

December 27. kedd SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA

December 28. szerda – APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK

December 29. csütörtök – KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI V. NAP

December 30. péntek – A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF

December 31. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise – „Te Deum” – Évvégi hálaadás

  1. január 1. vasárnap SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA

9.00, 11.00 és 18.00 Énekes szentmise

19.00 Vesperás – Énekes esti zsolozsma (Szűz Mária, Isten Anyja)

ÉJFÉLI SZENTMISE:

OLVASMÁNY Iz 9, 1-3. 5-6

A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Fiú adatik nekünk.

A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 11. tónus.
Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11.

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között,* és csodatetteit minden népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti.

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
E: Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket hűsége szerint.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

SZENTLECKE Tit 2, 11-14

A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad az életnek. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben töltöttük el életünk idejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből

Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme.

Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk. Lk 2, 10-11 -- 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14

Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom előkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végső tervét. az embernek az ő dicsőségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke elsősorban lelki állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Megszületett a ti Megváltótok!

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják.
Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt.
Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek.
Az angyal így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.''
Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték:
Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön
a jóakaratú embereknek!

Ezek az evangélium igéi.

ÜNNEPI SZENTMISE:

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy Isten királya marad népének, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: ,,Királlyá lett a te Istened''. Figyelj csak! Ôrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 6. tónus.
Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3c vers.

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

SZENTLECKE Zsid 1, 1-6

Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által, most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált lsten rejtett dicsősége. Ô azért jött, hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a bűnt és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

Isten az ő Fia által szólt hozzánk.

Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.
Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
,,A Fiam vagy te, ma szültelek téged''?
Vagy pedig:
,,Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam''?
Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:
,,És leborulva imádja őt Isten minden angyala''.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat,* mert nagy fényesség szállt le a földre. -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett emberré. A Fiú és az lge egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van egész lényege. Ez az Ige lett emberré és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ó csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdett ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.