Back to top

"Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek." - Évközi 26. vasárnap (2022. szeptember 25.)

ARS SACRA FESZTIVÁL 2022

Szeptember 24. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét) SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

18.00 Énekes-, előesti szentmise

19.30 Almásy László Attila, a Szent Anna templom orgonaművészének estje

Műsoron: Jenő Hajdú, Koloss István, J.S.Bach, W.A.Mozart, Schmidthauer Lajos, Leif Martinussen művei

A belépés díjtalan! (Ars Sacra Fesztivál szervezésében) Tovább

Szeptember 25. vasárnap ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP (C év) – Elvándorlók és menekültek világnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise – Charles Gounod: Messe chorale (Ars Sacra Fesztivál)

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei Tovább

Művészeti vezető: Balasi Barnabás

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Szeptember 27. kedd Páli Szent Vince áldozópap

Szeptember 29. csütörtök SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FŐANGYALOK

17.30 Vesperás (Szent Főangyalok), énekes-, esti zsolozsma Énekfüzet

A zsoltárok között közreműködik: Farkasházi Dávid (gitár)

Szeptember 30. péntek Szent Jeromos áldozópap

Október 1. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét) A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Októberi rózsafüzér

Október 2. vasárnap ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP (C év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7

A próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni kell. Pedig Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azoktól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak.

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből

A próféta azzal fenyegeti meg a dőzsölő gazdagokat,
hogy megszégyenülnek és számkivetésre jutnak.

Jaj a gondtalanul élőknek Sionban,
és Szamaria hegyén az elbizakodottaknak!
Elefántcsont ágyban alusznak,
fekvőhelyeiken henyélnek,
lakmároznak a nyáj bárányaiból
és a csorda ökreiből.
Hárfaszó mellett nótáznak,
mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak;
korsóból isszák a bort,
finom olajjal kenik magukat:
József végzete miatt bizony nem bánkódnak.
Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba,
és véget ér a henyélők tobzódása.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-10 4g. tónus.
Válasz: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. 1 b. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám.

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökkön-örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Tim 6, 11-16

Az apostol ,,Isten emberének'' szólítja tanítványát, akit nemcsak a keresztség kapcsol Krisztushoz, hanem a püspökké szentelés is. Ezért neki különös kötelessége, hogy a hit jó harcát megharcolja. A harc kettős: befelé úgy kell folytatni, hogy a bennünk levő kételyt és közömbösséget legyőzzük; kifelé pedig úgy, hogy példánkkal és szavunkkal tanúságot teszünk meggyőződésünkről. Jézus megkívánta, hogy tanúságot tegyünk róla, mert csak így fog rólunk tanúskodni az Atya előtt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből

Tartsuk meg a parancsokat Urunk eljöveteléig!

Szeretett Fiam!
Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy szegénysége által gazdaggá legyetek. 2 Kor 8, 9 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 16, 19-31

Lukács evangéliuma pogányokból lett keresztények számára készült, ahol a társadalmi ellentéteket könnyű volt észrevenni a gazdagok és a szegények meg a rabszolgák között. Lukács itt intelmet és vigasztalást ad. Isten mindenkit földi élete szerint fog megítélni. A túlvilág szemléltetése sematikus, és a zsidó elgondolásnak felel meg. De benne van a tanítás, hogy a halál után sorsunk véglegesen eldől, és hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő az erkölcsi kötelességek tisztázásához. Nem várhatjuk, hogy Isten egyéni üzenetekkel, figyelmeztessen.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

A szívtelen gazdag elnyeri méltó büntetését,
a szegény Lázár pedig üdvözül.

Abban az időben:
Jézus a következő példabeszédet mondta:
,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.
Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«
»Fiam – felelte Ábrahám –,emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.
Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«
»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.«

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.«
Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«''

Ezek az evangélium igéi.