Back to top

"A felhőből szózat hallatszott." - Nagyböjt 2. vasárnapja (2022. március 13.)

Március 12. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 13. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 18. péntek

17.30 Keresztút

Március 19. szombat SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 20. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

 7.30 Énekes szentmise

 9.00 Énekes-, diákmise

 11.00 Szlovák-magyar nyelvű szentmise – Emléktábla-avatás

 18.00 Ifúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

 OLVASMÁNY Ter 15, 5-12. 17-18

Ábrahám történetében előttünk áll az ősi szövetségkötés megpecsételésének a formája. Az áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést. Isten jelképesen válla ja a hűségnek ezt a kinyilvánítását, s így biztosítja Ábrahámot, hogy bízhat benne.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Ábrahám hitt az Istennek, Isten pedig szövetséget kötött vele, és megígérte neki minden áldását.

Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: ,,Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.'' Majd hozzáfűzte: ,,Ilyen lesz a te nemzetséged.'' Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására.

Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: ,,Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.'' Ábrahám így válaszolt: ,,Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?''

Erre Isten megparancsolta neki: ,,Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.''

Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.

Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt: ,,Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14 4g. tónus.

Válasz: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 1 a. vers.

Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék.

Az Úr életem oltalmazója, * kitől rettegnék.

Hívek: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.

 

E: Uram, halld meg kiáltó szavamat, * könyörülj rajtam és hallgass meg engem.

Szívem rólad mondta: * ,,Keressétek az ő arcát!''

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.

 

E: A te arcodat keresem, Uram, * ne rejtsd el előlem arcodat.

 

Ne fordulj el haragodban szolgádtól, * segítségem te vagy, el ne taszíts.

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.

 

E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.

Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.

 SZENTLECKE Fil 3, 17-4, 1

 A keresztény embernek is állandó éberségre van szüksége. A közösségben is láthat rossz példákat, mert vannak olyanok, akik a lelki értékek helyett csak földi kívánságaik után mennek. Ezzel pedig ellene mondanak Krisztus keresztének. Ő vállalta az áldozatot, hogy kimutassa engedelmességét. Az apostol is ilyen példát adott. Igazi, végleges hazánk a mennyben van, s annak elérésére kell törekednünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

A feltámadáskor Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.

Testvéreim! Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják.

A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.

 Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!

 Ez az Isten igéje.

 EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Vö. 2 Pét 1, 17 – 3a. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 9, 28b-36

 Az Egyház hitének kialakulásához szükség volt arra, hogy Jézus igazolja küldetését és istenfiúságát. Ezt szolgálták csodái, jövendölései és végül feltámadása. De Jézus földi életében az Atya is adott természetfeletti jeleket, és ilyen volt a színeváltozás is. A három apostol hal ja az Atya bizonyító szavait, de Mózes és Illés jelenléte is arról tanúskodik, hogy Jézust az egész Ószövetség igazolja. A felhő jelképezi Isten jelenlétét és egyúttal azt a titkot, amely Jézust körülveszi. Ő Isten világához is tartozik, nemcsak a mienkhez.

 + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

 Míg Jézus imádkozott, arca teljesen megváltozott.

 Abban az időben:

Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.

Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket.

A felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.'' Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.

 Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

 Ezek az evangélium igéi.