Back to top

Az isteni irgalmasság vasárnapja- Húsvét 2. vasárnapja (2022. április 24.)

Április 23. szombat húsvét nyolcadában

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 24. vasárnap HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – Az isteni irgalmasság vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Április 25. hétfő SZENT MÁRK EVANGÉLISTA

Április 27. szerda

17.30 Vesperás – Énekes, esti zsolozsma Énekfüzet itt!

Április 29. péntek SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Április 30. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Május 1. vasárnap HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY ApCsel 5, 12-16

Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi közösséget. Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért tevékenységük nyomán a hívők csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán árnyéka rájuk vetődik. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

A hívők száma napról napra növekedett.

Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket.
A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 22-24. 25-27a 6. tónus.
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 1. vers. 6. szám.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.

Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: A kő, amelyet az építők félredobtak * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.

Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget.
Áldott, aki jön az Úr nevében, + az Úr házából megáldunk titeket, *
Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19

A bevezető látomás emlékeztet az ószövetségi próféták meghívására. A látnok az Úr napján, vagyis vasárnap kapja a kinyilatkoztatást. A Krisztusról megrajzolt kép tükrözi az Isten Fiának dicsőségét és hatalmát. Jobb kezét apostolának vállára teszi, s ezzel jelzi, hogy támasza, erőssége, védelmezője lesz. Ő meghalt, de él. Ő az élet és a halál ura, ezért adhat kinyilatkoztatást az Egyház életéről és feladatáról.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké.

Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek.
Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang: ,,Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.

Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: ,,Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.
Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja, + ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Jn 20, 29 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31

Jézus feltámadásában már kilépett a földi időből, és átment az örökkévalóságba. Onnan jelenik meg, azért amit mond és tesz, az minden időre vonatkozik. Ha békességgel köszönti az apostolokat, az annak a jele, hogy mindig ezt a természetfeletti békét sugározza egyházára. A békébe beletartozik az Istennel való kiengesztelődés, ezért ad hatalmat a bűnök megbocsátására. A másik jel a hit megerősítése. Amilyen türelemmel győzi meg Tamást, ugyanolyan türelemmel adja megvilágosító kegyelmét mindenkinek. Ezért lesznek boldogok azok is, akik nem szemtanúi megjelenéseinek.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Nyolc nap múlva eljött Jézus.

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Ezek az evangélium igéi.