Back to top

"Arca ragyogni kezdett, mint a nap..." - Nagyböjt 2. vasárnapja (2023. március 5.)

Március 4. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

8.00-12.30 Plébániai nagyböjti lelkinap

A lelkinapot tartja: Hesz Árpád Attila – pálos atya

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 5. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

A belépés díjtalan! Tovább

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 10. péntek

17.30 Keresztút

Március 11. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 12. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a

Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek, amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. A hit arra képesíti Ábrahámot, hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Ábrahámnak, Isten népe ősatyjának meghívása.

Az Úr így szólt Ábrahámhoz:
,,Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.''
Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 18-19. 20 és 22 5. tónus.
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers.

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

SZENTLECKE 2 Tim 1, 8b-10

Az élet küzdelmeihez az ad erőt, hogy Isten Jézus Krisztusban kimutatta örök elhatározását, amely szerint üdvözíteni akar bennünket. Elhatározása úgy lett nyilvánvaló, hogy Krisztus feltámadása elvette a halál borzalmát és megmutatta, hogy az ember beöltözhet a megdicsőült életbe. Ezért az ígéretért érdemes vállalni a fáradozást az evangélium megvalósításáért.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

Isten hív és megvilágosít minket.

Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva,
aki megváltott minket,
és szent hívással hívott,
nem tetteink miatt,
hanem saját elhatározása és kegyelme alapján,
amely megnyilvánult most
Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével.
Ő legyőzte a halált,
és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!'' Vö. 2 Pét 1, 17 – 3a tónus.

EVANGÉLIUM Mt 17, 1-9

Isten dicsősége sokféle alakban megnyilatkozott. természetfölötti jelekben, csodákban, Isten mindenhatóságának és szentségének a kifejezésében. Itt arról van szó, hogy ez a dicsőség Krisztus emberi alakját hatja át. Ő emberi alakjában is az Isten Fia, s a földön az Atya jogait képviseli. Tetteinek érdemszerző ereje van, különösen a keresztút vállalásának, mert ott mutatta meg legjobban engedelmességét. Az engedelmesség útját ő mutatja nekünk, azért rá kell hallgatnunk, ő az igazi tanítónk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Úgy fénylett az arca, mint a nap.

Abban az időben:
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek fel, és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''

Ezek az evangélium igéi.