Back to top

"Amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." - Évközi 27. vasárnap (2021. október 3.)

Október 2. szombat

18.00 Énekkaros-, előesti szentmise

Felhangzik: W.A.Mozart: d-moll missa brevis KV. 65

Zenei szolgálat: Guido Kamarakórus

Vezényel: Király Miklós Tovább

Október 3. Évközi 27. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági-, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Rózsafüzér! (Októberi ájtatosság)

Október 4. hétfő Assisi Szent Ferenc

Október 7. csütörtök Rózsafüzér Királynője

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes-, előesti szentmise (Magyarok Nagyasszonya)

17.30 Rózsafüzér

Október 8. péntek Magyarok Nagyasszonya

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Rózsafüzér

Október 9. szombat

18.00 Énekkaros-, előesti szentmise

Október 10. Évközi 28. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Ter 2, 18-24

Isten társas lénynek teremtette az embert. A Szentírás előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival szemben alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

A házastársak Isten akarata szerint
egy emberpárrá lesznek.

Az első ember teremtése után így szólt az Úristen:
,,Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.''
Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.
Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
Az ember így szólt: ,,Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett.'' Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5. 6 6. tónus.
Válasz: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! Vö. 5. vers.

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

E: Lásd meg fiaidnak fiait, * békesség Izraelnek!
H: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

SZENTLECKE Zsid 2, 9-11

A földi élet tele van megpróbáltatással. A remény mégis abból táplálkozik, hogy az Atya a megtestesült Fiút az emberi élet útján vezette végig, a küzdelmeken és a halálon át Azért dicsőítette meg emberi természete szerint, mentvállalta a velünk való sorsközösséget, a szenvedést, és testvérünk akart lenni. Főpapunk marad a mennyei dicsőségben is, és közbenjár értünk.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

Ugyanattól az egy Istentől valók mind:
a megszentelő, és akiket megszentelt.

Testvéreim! Annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.
Illett ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és aki által minden lett – mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre –, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, * és szeretete tökéletes lesz bennünk. 1 Jn 4, 12 – 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 10, 2-16

Itt képet kapunk arról, hogy Jézus hogyan emelte tökéletességre az ószövetségi törvényt. Rámutat arra, hogy Mózes a válás lehetőségével engedményt tett a szív keménységének. Amíg Krisztus példája és a kegyelem eszközei nem voltak jelen, addig az ember nem törhetett ki az ösztönös kívánságok köréből. Isten eredetileg is felbonthatatlannak akarta a házasságot, s az embert úgy alkotta meg, hogy a férfi és a nő egymásban megtalálja életének kiegészítését. Jézus a gyermekek megáldásával is kifejezi az anyák megbecsülését

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Jézus tanítja, hogy a házasság felbonthatatlan.

Abban az időben:
A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: ,,Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?'' Próbára akarták ugyanis tenni.
Ő azonban kérdéssel válaszolt: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?''
Azt felelték: ,,Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.''
Jézus folytatta: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.''
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: ,,Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.''
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: ,,Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.'' Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Ezek az evangélium igéi.