Back to top

"Aki közületek nem mond le mindarról amije van, nem lehet az én tanítványom." - Évközi 23. vasárnap (2022. szeptember 4.)

Szeptember 3. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 4. vasárnap ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Szeptember 7. szerda SZENT MÁRK, SZENT ISTVÁN, SZENT MENNYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK, KASSAI VÉRTANÚK

Szeptember 8. csütörtök KISBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE

18.30 Vesperás (Kisboldogasszony ünnepének énekes, esti zsolozsmája Énekfüzet

Szeptember 10. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 11. vasárnap ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

7.30 Énekes szentmise

9.00 VENI SANCTE Énekes-, diákmise (Hittanos tanévnyitó szentmise)

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19

A gondolkodó emberek mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást szerezhetünk tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. Az élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk kifürkészni. Itt csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet kérni kell, és nem szabad engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

Imádság bölcsességért,
hogy mindenben igénytelenek és egyszerűek tudjunk lenni.

Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát,
és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok,
és terveink ingatagok.
Mert a romlandó test gátolja a lelket,
és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére.
Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van,
és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvő.
Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni?
Ki ismerte föl valaha is akaratodat,
ha te nem adtál neki bölcsességet,
és nem küldted el neki a magasból szent lelkedet?

Csak így lettek simává a földön lakók útjai,
s így tanulták meg az emberek, ami kedves a szemedben.
Csak a bölcsesség által menekültek meg.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17 4g. tónus.
Válasz: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 1. vers.

Előénekes: Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: Emberek fiai térjetek vissza.
A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrállás éjszaka.
Hívek: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.

E: Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom.
Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * estére azonban elfonnyad és elszárad.

H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.

E: Taníts meg számotvetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket.
Térj hozzánk, Urunk, meddig késlekedsz? * Légy könyörületes szolgáidhoz.
H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.

E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk.
Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve, * kísérje áldásod kezünk munkáját!

H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.

SZENTLECKE Filem 9b-10. 12-17

Filemon jómódú kolosszei lakos volt, akit Pál apostol térített meg. Onezimus nevű szolgája, aki szintén találkozott az apostollal és keresztény lett, megszökött. Pál, most már mint keresztény testvért, visszaküldi gazdájához ennek a levélnek a kíséretében, s kéri, hogy fogadja őt úgy, mintha saját maga menne hozzá látogatóba. Nem áll elő szociális kérdéssel, hogy a rabszolgát fel kell szabadítani. Ez akkor bonyolulttársadalmi kérdésvolt, amit csak fejlődéssel lehetett megoldani. De a kereszténység belevitte a társadalomba a szeretet szellemét és azt a tudatot, hogy mint teremtmények egyenlők vagyunk és egymásért felelősek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből

Szent Pál tanítja, hogy a rabszolga is testvérünk Krisztusban.

Szeretett Testvéreim! Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet.
Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek.
Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is.

Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg engem! Zsolt 118, 135 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 14, 25-33

A bevezető szavak utalnak a történelmi helyzetre. Mind a zsidók, mind a pogányok saját hagyományaik elutasítását látták Krisztus evangéliumának követésében. A megtérés szakítást jelentet a rokonsággal és a környezettel. Ehhez lelki erőre és megfontoltságra volt szükség. A két hasonlat ezt fejezi ki. Aki Jézust követni akarja, számot kell vetni tette következményeivel. Akiben nincs erő az áldozatra, annak a megtérés nem fog sikerülni.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Csak az lehet Jézus tanítványa,
aki vele együtt vállalja a keresztet is.

Abban az időben:
Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: ,,Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«

Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.''

Ezek az evangélium igéi.