Back to top

"Aki e kenyérből eszik, örökké él." - Évközi 19. vasárnap (2021. augusztus 8.)

Augusztus 7. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 8. Évközi 19. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 9. hétfő A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta

Augusztus 10. kedd Szent Lőrinc diakónus és vértanú

Augusztus 11. szerda Szent Klára szűz

Augusztus 13. péntek Szent XI. Ince pápa

Augusztus 14. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 15. vasárnap Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele (Évközi 20. vasárnap)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 4-8

Illés próféta a pusztába menekül a hitetlen király haragja elől. De Isten megmutatja, hogy ott is vele van. Segíti, hogy eljusson az ,,Isten hegyéhez'', ahol Izrael a kinyilatkoztatást kapta, s ahol meggyőződhettek Isten nagy tetteiről. Aki belefárad a küzdelembe, annak vissza kell mennie a hit forrásához, ahol megtanulhatja, hogy Isten erőt tud adni a küldetés teljesítéséhez.

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből

Az angyali kenyér erőt ad Illés prófétának,
hogy eljusson az Isten hegyére.

Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyéről menekülnie kellett Izebel királyné haragja elől.
Illés visszavonult a pusztába egynapi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült alá, és a halálát kívánta. Azt mondta: ,,Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál.'' Ezzel lefeküdt és elaludt.
Egyszer csak egy angyal megérintette, és így szólt hozzá: ,,Kelj föl és egyél!'' Ahogy föltekintett, íme, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán újra lefeküdt aludni.
Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette őt és ezt mondta: ,,Kelj föl és egyél! Mert különben túl hosszú lesz számodra az út.'' Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek az ételnek erejéből negyven nap és negyven éjjel vándorolt, egészen Isten hegyéig, a Hórebig.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2–3. 4-5. 6-7. 8-9 4g. tónus.
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 9a. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.

Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

SZENTLECKE Ef 4, 30-5, 2

A keresztény ember egyik kiváltsága az, hogy magán hordozza a Szentlélek pecsétjét, amelyet a keresztségben kapott. Hivatása az, hogy lelki ember legyen, s azt az erények gyakorlásával kifelé is igazolja. Ehhez a hivatáshoz nem illik a harag, a gyűlölet, az elkeseredés. A közösség szellemének is a jóságot, a türelmet és a megbocsátást kell tükröznie. A szeretetnek abból kell táplálkoznia, hogy Krisztus is szeretett bennünket és szeretetét nem a mi érdemeink ébresztették fel, hanem saját irgalma.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Éljetek szeretetben,
ahogy Krisztus is szeretett minket!

Testvéreim! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás ha iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az égből szállott élő kenyér, * aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.'' Jn 6, 51 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 6, 41-51

Isten fenntartja magának a jogot, hogy természetfeletti dolgokat kinyilatkoztasson. Arra kell gondolnunk, hogy ő természetfeletti célra akar elvezetni bennünket. a feltámadásra és az örök életre. Ezt csak akkor teheti meg, ha van hozzá ereje. A csodák éppen ezt a hitet készítik elő. A titkok elfogadásával kifejezzük engedelmességünket és felébresztjük a vágyat az égi javak után. Az Oltáriszentség mint a hit titka így alakítja lelkületünket. A ,,mennyből alászállott kenyér'' hatásaiban is felfelé mutat.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.

Abban az időben:
A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: ,,Én vagyok az égből alászállott kenyér.'' Így érveltek: ,,Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?''
Jézus azonban így szólt: ,,Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon.
Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.''

Ezek az evangélium igéi.