Back to top

"Íme, az Isten Báránya." - Évközi 2. vasárnap (2023. január 15.)

Január 14. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

19.00 Taizé-imaóra

Zenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara

Január 15. vasárnap ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 16. hétfő

18.00 Ökumenikus Istentisztelet – Ökumenikus imahét 2023

Igét hirdet: Makláry Ákos – görög katolikus parókus

Január 17. kedd Szent Antal apát

Január 18. szerda ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

Január 21. szombat Szent Ágnes szűz (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 22. vasárnap ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 GITÁROS-, diákmise

Zenei szolgálat: Szent Anna gitáros zenekar

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6

    Izajás könyvében a  ,,Jahve szolgájáról'' szóló énekek formailag ideális képet alkotnak Izraelről. De a kép Jézus Krisztusban lett valóság, mert ő teljesítette a választott nép küldetését, hogy az Isten országáról szóló igazságot hirdesse a világban. ő hozott szabadulást és üdvösséget nemcsak az ószövetségi népnek, hanem minden népnek. ő lett a világ világossága.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem légy.

    Az Úr így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!''
    Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává lett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm.
    És mondotta: ,,Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 2 és 4ab. 7-8a. 8b-9. 10    7b. tónus.
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 8a. és 9a. vers

Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő éneket.
Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ,,Íme, eljövök.''
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat,
Uram, jól tudod.
H: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

SZENTLECKE 1 Kor 1, 1-3

A következő nyolc vasárnapon a korintusiakhoz írt első levél adja a szentleckét. Itt a bevezetésben azt haljuk, hogy Pál úgy értékeli apostoli küldetését, mint az Atyától Jézus Krisztus által kapott megbízatást, tehát annak tartalma az üdvösség szolgálata. Ugyanakkor rámutat a hívő ember kiváltságára is. A hit és a keresztség megszenteli az embert és Isten szolgálatára rendeli. Az élet tehát nem merülhet ki evilági gondokban. Az Úr nevének segítségül hívása kifejezi felfelé való kapcsolatunkat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

    Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
    Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk. * Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Jn 1, 14 és 12b -- 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 29-34

    Keresztelő János hármas tanúságot tett Krisztusról. Először Isten Bárányának nevezte, aki elveszi a világ bűneit, vagyis ő igazi megváltó. Másodszor birtokolja a Szentlelket és közvetítheti őt a benne hívőknek a keresztségben. Harmadszor ő Isten választottja, sőt szeretett Fia, tehát benne túláradóan teljesedett a Jahve szolgájáról szóló ószövetségi jövendölés.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

    Abban az időben:
    Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.''
    János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!''

Ezek az evangélium igéi.