Back to top

"Én vagyok az élet kenyere." - Évközi 18. vasárnap (2021. augusztus 1.)

Július 31. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 1. Évközi 18. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 4. szerda Vianney Szent János Mária áldozópap

Augusztus 6. péntek Urunk színeváltozása, Első péntek

18.30 Jézus Szíve litánia

Augusztus 7. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 8. Évközi 19. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Kiv 16, 2-4. 12-15

A pusztai vándorlás üdvtörténeti szempontból előképe az Egyház és az emberiség vándorlásának az örök haza felé. Jelen van benne Isten szava és ereje, de jelen van az ember örök engedetlensége és földies vágya is. Isten kimutatja türelmét és irgalmát, s így akarja az embert hitre és szeretetre elvezetni. A hívő ember meglátja, hogy Isten a természet javain keresztül is megmutatja gondviselését

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

Isten az éhező népnek kenyeret ad a mennyből.

A Szin pusztában Izrael egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták nekik: ,,Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig ide hoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen.''
Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: ,,Íme, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy követi-e parancsomat.
Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Közöld velük: ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jóllakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megtudni, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.''
És valóban: estére fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő ereszkedett alá a táborra. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finomszemcsés dolog maradt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai meglátták és kérdezgették egymást: ,,Mi ez?''
Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: ,,Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 77, 3 és 4bc. 23-24. 25 és 54 2. tónus.
Válasz: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. 24b. vers.

Előénekes: Hallottuk Isten nagyszerű tetteit, * amint atyáink elmondták nékünk.
Hirdetjük a jövő nemzedéknek az Úr dicsőségét és erejét, * a csodákat, amelyeket véghezvitt.
Hívek: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.

E: Parancsot adott a felhőknek odafönn, * és az ég kapuit megnyitotta.
Eledelül mannát hullatott, * mennyei kenyeret adott nékik.
H: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.

E: Angyalok kenyerét ette az ember, * eledelt küldött nékik bőséggel.
Bevezette őket szent hegyére, * a hegyre, melyet jobbja szerzett nékik.
H: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.

SZENTLECKE Ef 4, 17. 20-24

Gyarló természetünket, a ,,régi embert'' magunkban hordozzuk a megigazulás állapotában is, és a rendetlen vágyak állandóan jelentkeznek. Isten akaratát csak úgy teljesíthetjük, ha megtanuljuk levetni a régi embert, s a kegyelem gyarapításával magunkra öltjük az újat, Krisztus képmását. Az eszményt csak tudatos önneveléssel közelíthetjük meg.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Öltsétek magatokra az új embert,
aki az Isten hasonlóságára alkotott, új teremtmény.

Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket.
Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben? Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám .
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Jn 6, 24-35

A kenyérszaporítás csodája a legtöbb szemtanúban csak azt a vágyat ébresztette fel, hogy nekik ilyen Messiásra volna szükségük, aki gondtalan életet biztosít. Ezzel szemben Jézus úgy mutatkozik meg, mint aki Isten titkát hordozza. Neki természetfeletti ígéretei és követelményei vannak. Csak az érti meg őt, aki hisz benne, vagyis e fogadja, hogy Istentől jött és bennünket is hozzá akar vezetni. Az Oltáriszentség olyan adomány lesz, amely az örök életet biztosítja számunkra.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Aki hozzám jön, nem éhezik.,
és aki hisz bennem, nem szomjazik többé.

Abban az időben:
Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor jöttél ide?''
,,Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.''
Erre megkérdezték tőle: ,,Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?''
,,Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.''
De ők így folytatták: ,,Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.''
Jézus erre így szólt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.''
Erre így szóltak hozzá: ,,Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!''
,,Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.''

Ezek az evangélium igéi.