Back to top

"Én vagyok, aki vagyok." - Nagyböjt 3. vasárnapja (2022. március 20.)

Március 19. szombat SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 20. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Szlovák-magyar nyelvű szentmise – Emléktábla avatás

18.00 Ifúsági, „Taizé-zenés” szentmise

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

Műsoron: Vivaldi, Händel, Stradella, Tartini, Gluck és Haydn művei

Vezényel: Dumbaridisz Imre

A belépés díjtalan! Tovább

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 25. péntek GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY, Urunk születésének hírüladása

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Keresztút

Március 26. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

19.30 Bach Mindenkinek Fesztivál orgonahangversenye

Almásy László Attila, Szilágyi Gyula és Ella István orgonaművészek közös estje

Műsoron: J.S.Bach művei

A belépés díjtalan! További infó: www.bachmindenkinek.hu

Március 27. vasárnap NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „Laetare-vasárnap”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise

Orbán György (1947-): Missa sexta

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Zongorán közreműködik: Szilágyi Csenge

Vezényel: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Kiv 3, 1-8a. 13-15

A jelenet mondanivalója az, hogy Isten a kinyilatkoztatásban megismerteti magát velünk. Az ember szeretné tudni, hogy ki az Isten, mit akar velünk, miért teremtette a világot. Mózes küldetést kap, neki beszélnie kell Istenről, azért szeretné tudni a nevét. A válasz ez: Én vagyok, aki vagyok, illetve aki itt vagyok, aki mindig veletek vagyok. Igazában majd tetteimből ismeritek meg, hogy ki vagyok, mert kísérni, vezetni foglak benneteket. Az egész üdvtörténet Isten kinyilatkozása.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

,,Aki Van''; az küldött engem hozzátok.

Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midián földjén telepedett le, és ott Midián papjának, Jetrónak leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, Jetrónak, Midián papjának juhait őrizte. Messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala: egy égő csipkebokorban, a tűz lángjában. Amikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el.
Így szólt magában: ,,Odamegyek és megnézem ezt a különös látványt: miért nem ég el a csipkebokor.'' Amikor az Úr látta, hogy Mózes vizsgálódva közeledik, Isten megszólította őt a csipkebokorból: ,,Mózes, Mózes!''

,,Itt vagyok'' – felelte.
Erre Isten így szólt: ,,Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld.'' Aztán így folytatta: ,,Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.'' Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni.
Az Úr így folytatta: ,,Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó országba.''

Mózes ezt mondta Istennek: ,,Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: »Mi a neve?« – mit feleljek erre?''
Isten ezt válaszolta: ,,Én vagyok, aki vagyok.'' Azután folytatta: ,,Így beszélj Izrael fiaihoz: »Aki Van«, az küldött engem hozzátok.'' Végül ezt mondta Isten Mózesnek: ,,Így beszélj Izrael fiaihoz: Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 és 11 11. tónus.
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétkedet, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik vélünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nékünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

SZENTLECKE 1 Kor 10, 1-6. 10-12

A szikla, amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus jelképe volt. Az is igaz, hogy minden kegyelem az ő érdemeinek elővételezése. Az ószövetségi jelek a megtestesülés előképei voltak, s bennük volt a biztosíték, hogy Isten maga szól és cselekszik. Az ember azonban elfordulhat tőlük, és megtagadhatja a hitet. Ezért kell ma is visszamenni az eredeti forrásokhoz.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Mózes és a pusztában vándorló nép sorsa legyen intő példa számunkra.

Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket: a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek, ezért odavesztek a pusztában.

Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne is zúgolódjatok, mint ahogy néhányan zúgolódtak, s ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal.
Mindez előkép számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Az Úr mondja: + ,,Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.'' Mt 4, 17 – 7b. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 13, 1-9

A gondviselés útjai titokzatosak. Nem tudjuk, miért engedi meg Isten a csapásokat, a gonoszság tobzódását, az ártatlanok szenvedését. Jézus szavaiból csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az élet eseményeiben benne van a figyelmeztetés a megtérésre, az állandó készenlétre. Isten bármikor számonkérheti tetteinket, de időt is ad a bűnbánatra.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.

Abban az időben:
Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.''

Aztán egy példabeszédet mondott. ,,Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.''

Ezek az evangélium igéi.