Back to top

Urunk megkeresztelkedése (2023. január 8. vasárnap)

Január 6. péntek VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

6.30 Csendes szentmise

18.00! Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: J. Rheinberger (1839-1901): C-dúr mise op. 169

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

Január 7. szombat

16.00 Nyugdíjas klub - Felső hittanterem (Aranyhal utca 1.)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 8. vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági-, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

ÉVKÖZI IDŐ

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I., zsolozsma: I. zsoltárhét)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 14. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

19.00 Taizé-imaóra

Zenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2023

Január 15. vasárnap ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Fülönös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Íme az én szolgám, akiben kedvem telik.

Ezt mondja az Úr:
Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 28, 1 a és 2. 3ac-4. 3b. és 9b-10 4g. tónus.
Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers.

Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
Hívek: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
H: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
H: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

SZENTLECKE ApCsel 10, 34-38

Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága mellet. Az Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal s működése Isten irgalmának kiáradását jelezte. Az Atya azt is igazolta, hogy akik hisznek Fiában, azokra kiárasztja a Szentlelkei s ezzel megadja nekik a képességet, hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből

Az Úr fölkente őt Szentlélekkel.

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ô a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ô pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 3. szám.
Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott őt * ,,Ez az én szeretett Fiam, öt hallgassátok!'' Mk 9, 6 -- 3a. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 3, 13-17

János csak megtérést, bűnbánatot hirdetett, s keresztsége is csak a bűnbánat jele volt. De Jézus ezt használja fel, hogy megkezdje nyilvános működését. Feladata az lesz, hogy elvegye a világ bűneit, azért beáll a bűnösök sorába. Azt az utat választja, ami ,,meg van írva''. A mi terhünket veszi vállára és megmutatja, hogy lehet az Isten fiainak módján élni. A jelenet azt is igazolja, hogy Isten a maga szentháromsági életét tárta ki a világ felé, s mi ezt Krisztus keresztségében kapjuk meg.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Amikor Jézus megkeresztelkedett, látta, hogy leszáll rá a Szentlélek.

Abban az időben:
Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.'' Erre ,János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!''

Ezek az evangélium igéi.