Back to top

"Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!" - Évközi 7. vasárnap - NAGYBÖJT 2023 (2023. február 19.)

Február 18. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 19. vasárnap ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diák- és cserkészmise

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom gitáros zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

10.00 Cserkészprogram a Plébánián

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

NAGYBÖJT 2023

Február 22. szerda HAMVAZÓSZERDA (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

Minden szentmisén hamvazkodást végzünk!

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.45 Vesperás – Hamvazószerdai énekes, esti zsolozsma Énekfüzet

Február 24. péntek SZENT MÁTYÁS APOSTOL

17.30 Keresztút

Február 25. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

A szentmisén hamvazkodást végzünk!

Február 26. vasárnap NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (A év)

Minden szentmisén hamvazkodást végzünk!

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája

Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Lev 19, 1-2. 17-18

A szentség az Ószövetségben elsősorban elkülönítettet, Isten számára való legfoglaltságot jelentett De mivel Isten erkölcsileg is szent volt, azért megkövetelte, hogy az ember viselkedése is igazodjék az ő akaratához. Ennek az erkölcsi magatartásnak a próbaköve a felebaráti szeretet, az igazságosság, a türelem, a segítés gyakorlása. A régiek ezeket csak honfitársaikra vonatkoztatták, Krisztus kiterjesztette minden emberre.

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből

Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!

Az Úr így szólt Mózeshez:

,,Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13 11. tónus.
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers.

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

SZENTLECKE 1 Kor 3, 16-23

Az Egyház és a helyi egyház is mint Krisztusra épült közösség, Isten élő temploma, s a Szentlélektől kapja a megszentelést. Ezért aki szakadást vagy botrányt okoz benne, az Isten templomát rombolja le. A külön úton járás, a szakadás abból ered, hogy egyesek saját tudásukban, bölcsességükben elbizakodnak. De meg kell gondolni, hogy az igazi bölcsesség Istentől jön, s azt csak egyszerű, szerény, alázatos lélekkel lehet befogadni. Akkor az ember megérti, hogy Isten mindent nekünk szánt, de mindent Krisztus lelkülete szerint kell felhasználni.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Testvéreim! Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!
Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: ,,Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket'', továbbá:
Tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata.
Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Aki megtartja Krisztus igéjét, * az valóban szereti az Istent. 1 Jn 2, 5 -- 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 38-48

Itt Jézus folytatja annak kifejtését, hogy tanítása tökéletesíti az ószövetségi törvényt. A ,,szemet szemért'' előírásban volt valamilyen természetes igazságosság abban az értelemben, hogy a büntetés nem lehetett súlyosabb, mint az okozott kár. Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni, s a büntetést Istenre hagyni. Ezzel nem tolja félre a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt akarja, hogy a megbocsátás menjen el a végső határig. A megokolás az, hogy mi is rászorulunk Isten irgalmára, s annak előfeltétele az, ha mi magunk is irgalmasok vagyunk. Az irgalmasságot a mennyei Atyától kell megtanulnunk.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Szeressétek ellenségeiteket!

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

Ezek az evangélium igéi.