Back to top

"A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget." - Nagyböjt 4. vasárnapja (2021. március 14.)

Templomunkban püspöki rendelkezés szerint 2021. március 8-tól határozatlan ideig a nyílvános misézés szünetel! Szentmiséink az interneten élőben nézhetők és hallgathatók Plébániánk internetes oldalán a http://felsovizivaros.plebania.hu oldalon!

Templomunk előtere a szokásos rend szerint látogatható!

 

Szertartásaink rendje a héten:

Március 13. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 14.. Nagyböjt 4. vasárnapja – „Laetare-vasárnap”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

 

Hétfőtől péntekig

8.00 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Március 19. péntek Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

8.00 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

18.30 Keresztút

Március 20. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 21. Nagyböjt 5. vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY 2 Krón 36, 14-16. 19-23

A szerző visszatekint népe történetére a babiloni fogság után. Isten a szövetséghez híven mindig figyelmeztette népét a próféták által, de a vezetők nem hallgattak rá. Ezért jogos volt a büntetés, a templom és a város pusztulása meg a fogság. De Isten büntetése az irgalom jele is, mert felhív a bűnbánatra. Isten tehát az ember javát akarja, nem a büntetést

OLVASMÁNY a Krónikák második könyvéből

Isten igazságos haragját és irgalmát mutatja
a választott nép száműzetése és megszabadulása.

Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult.
Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi palotáját és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen elpusztították. Aki a kardtól megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Pusztaság lesz az ország és nyugodni fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért.
Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ô a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: ,,Így szól Kürosz, a perzsa király: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ô megparancsolta, hogy templomot építsek neki a Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő Istene, és térjen haza.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 136, 1-2. 3. 4-5. 6 4g. tónus.
Válasz: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad. 6. vers.

Előénekes: Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, * Sion városára emlékeztünk.
Hárfáinkat fűzfákra függesztettük, * azon a földön.
Hívek: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

E: Mert akik elhurcoltak minket, * dalt akartak hallani tőlünk.
Elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk: * ,,Daloljatok nekünk Sion dalaiból!''
H: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

E: Hogyan dalolhatnánk az Úr énekeit * az idegen földön?
Ha elfelednélek téged, Jeruzsálem, * száradjon el a jobb kezem!
H: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

E: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.
Ha nem Jeruzsálemet tartom * legfőbb örömömnek.
H: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

SZENTLECKE Ef 2, 4–10

A megváltást, az üdvösséget Jézus Krisztus hozta, nélküle az ember ki volna téve a lelki halálnak. Isten azonban szereti teremtményeit és Krisztus feltámadásában megmutatta, hogy egészen átalakíthatja természetünket. A megigazulásban már a feltámadt Krisztus életének hatását hordozzuk magunkban, tehát új teremtménnyé válunk vele együtt. Ennek az újdonságnak az élet alakításában is meg kell mutatkoznia.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

Isten Krisztussal életre keltett minket is,
bűneink miatt halottakat.

Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, irántunk való jóságából.
Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3, 16 – 1D2 tónus.

EVANGÉLIUM Jn 3, 14-21

Jézus magyarázza e jövetelének célját. A kiindulás az Atyának a világ iránt való szeretete. A bűn ellenére sem vonta vissza jóindulatát, hanem elküldte Fiát, s lehetőséget adott neki, hogy áldozatával jóvátegye a világ bűneit. Mi a hitben azonosulunk a meghalt és feltámadt Krisztussal és részesei leszünk istenfiúságának. Aki viszont nem hisz, az kizárja magát a világosságból és az isteni életből. Isten irgalma annak ellenére is érvényesül, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. A világosság tükrözése is keresztény feladat.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Isten a mi üdvösségünkért küldte el egyszülött Fiát a világba.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
,,Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.''

Ezek az evangélium igéi.