Back to top

"Vigadozzál Jeruzsálem!" - Nagyböjt 4. vasárnapja - "Laetare-vasárnap" (2022. március 27.)

Március 26. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

19.30 Bach Mindenkinek Fesztivál orgonahangversenye

Almásy László Attila, Szilágyi Gyula és Ella István orgonaművészek közös estje

Műsoron: J.S.Bach művei

A belépés díjtalan! További infó: www.bachmindenkinek.hu

Március 27. vasárnap NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „Laetare-vasárnap”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise

Orbán György (1947-): Missa sexta

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Zongorán közreműködik: Szilágyi Csenge

Vezényel: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Április 1. péntek

17.30 Keresztút

Április 2. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 3. vasárnap NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Józs 5, 9a. 10-12

Izrael népének, az Ígéret földje felé való vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé tart Isten megmutatta, hogy gondviselése kíséri népét. Gondoskodott ételükről, italukról, s megígérte, hogy az új haza bő termést hoz számukra, ha megtartják törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek Isten nagy tetteire és erősítsék hitüket.

OLVASMÁNY Józsue könyvéből

Isten népe bevonul az Ígéret földjére, és ott megünnepli a húsvéti lakomát

Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: ,,Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.''
Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán.
Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát.
Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 4-5. 6-7 4g. tónus.
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers.

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

SZENTLECKE 2 Kor 5, 17-21

Jézus földi élete és keresztáldozata meghozta a kiengesztelődést Isten és a világ között A kezdeményezés és a végrehajtás mögött az Atya irgalma állt. De mivel Jézus magára vette a világ bűneit, az Atya őbenne tartott ítéletet a bűn felett. Ezt fejezi ki az apostol azzal, hogy Krisztust mintegy bűnné'' tette. Ez az ítélet helyreállította az igazságosságot, de egyúttal az irántunk való szeretet kifejezése is volt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal.

Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, ,,bűnné'' tette értünk, hogy általa ,,Isten igazságossága'' legyünk.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, * ,,Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.'' Lk 15, 18 – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Lk 15, 1-3. 11-32

A farizeusok zokon veszik Jézustól, hogy gyarló, bűnös emberekkel barátkozik. Ezért a példabeszéddel megvilágítja előttük az Atya irgalmát A példabeszédet lehet vonatkoztatni a pogány népekre és Izraelre. A pogányok eltévelyedtek a bálványimádásba, de később megtértek, és Isten befogadta őket. Az idősebb fiú, Izrael azonban kint marad. De lehet értelmezni az egyéni emberre is. Isten szabadságot adott, nem akadályoz meg, ha elfordulunk, de tudja, hogy a lélek igényei mélyebbek annál, hogy a földi javak kielégítsék. Ezért a megtérő bűnöst atyai irgalommal visszafogadja.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

A mennyei Atya megbocsát tékozló, fiának, ha őszintén megbánja bűneit.

Azokban a napokban:
Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük'' – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:
,,Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.

Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.''

Ezek az evangélium igéi.