Back to top

"Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!" - Nagyböjt 5. vasárnapja (2022. április 3.)

Április 2. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 3. vasárnap NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Április 8. péntek

17.30 Keresztút

Április 9. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 10. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP – Urunk szenvedésének vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise – Énekelt Szent Lukács passió

18.00 Énekes szentmise – Énekelt Szent Lukács passió

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája. Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

11.00 és 18.00 Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei. Művészeti vezető: Balasi Barnabás

OLVASMÁNY Iz 43, 16-21

A próféta azzal vigasztalja népét a fogságban, hogy Isten nemcsak régen vitt véghez nagy tetteket és mutatta meg erejét, hanem mindig hű marad a szövetséghez. Most is haza tudja vezetni őket, s jótéteménye úgy fog hatni, mint amikor a pusztaság esőt kap, és az élet színeit ölti magára. Az emberektől viszont azt kívánja, hogy emlékezzenek jótéteményeire és mutassanak hálát.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Új dolgot visz végbe az Isten: vizet fakaszt népének a pusztaságban, és megnyitja számára a kegyelem forrását

Ezt mondja az Úr:
aki egykor utat készített a tengeren át
és ösvényt a nagy vizekben,
aki kivezette a harci szekereket és lovakat,
a hadsereget és a hőst:
elbuktak és nem keltek föl többé,
odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja:
,,Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt,
és ne a múlt dolgaira figyeljetek!
Nézzétek: én valami újat viszek végbe,
és már sarjadóban is van, nem látjátok?
Valóban, utat készítek a pusztában,
és folyókat a sivatagban.
Dicsőíteni fog a mező minden vadja,

a sakálok és a struccok,
mert vizet fakasztok a pusztában
és folyókat a sivatagban,
hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak.
A nép, amelyet magamnak alkottam,
hirdetni fogja dicsőségemet.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 8 G. tónus.
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 3. vers.

Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * ,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.''
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

SZENTLECKE Fil 3, 8-14

Az apostol a hitből és megigazulásból fakadó életét összehasonlítja korábbi magatartásával. Amiért régen lelkesedett, azt szemétnek tekinti, mert akkor buzgósága nem Istenre irányult, hanem az emberi szenvedély kiélése volt. Most már tudja, hogy Isten Krisztus feltámadásában mutatta meg igazi erejét, s bennünket is biztosított, hogy van örök élet. Erre a célra kell minden erővel törekednünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

Tekintsünk Krisztusért mindent értéktelennek, és így hasonlóak leszünk hozzá a halálban.

Testvéreim! Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.

Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2, 12-13 – 3a. tónus.

EVANGÉLIUM Jn 8, 1-11

Az írástudók és a farizeusok ismerték Jézusnak az irgalmasságról szóló tanítását és a gyarló emberek iránti részvétét. Most meg akarnak győződni arról, hogy alkalmazza-e a mózesi törvény szigorát egy házasságtörő nővel szemben. Ugyanakkor nem ismerik bölcsességét. Ő nem azért jött, hogy a Törvényt alkalmazza, hanem hogy a tökéletesség útját megmutassa. A Törvény a bűnös halálát követelte, Jézus azonban a megtérés lehetőségére mutat rá. Válasza olyan, hogy mind a vádlók, mind a vádlott elgondolkozhatnak rajta. Az első követ a sértett fél vagy a tanú dobhatta. Ez alkalommal a vádlók lelkiismeretükben nem érzik magukat feljogosítva, hogy ezt megtegyék.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!

Abban az időben:
Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: ,,Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?'' Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.

Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ,,Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!'' Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: ,,Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?''
,,Senki, Uram'' – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: ,,Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!''

Ezek az evangélium igéi.