Back to top

"Aki nincs ellenünk, velünk van." - Évközi 26. vasárnap (2021. szeptember 26.)

Szeptember 25. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 26. Évközi 26. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise – Bárdos Lajos: Missa tertia

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei (Alapítva: 2011-ben)

Műv. vez.: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Szeptember 27. hétfő Páli Szent Vince áldozópap

Szeptember 29. szerda Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Raffael főangyalok

Szeptember 30. csütörtök Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Október 1. Első péntek – A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító

17.30 Rózsafüzér (Első októberi rózsafüzér ájtatosság!)

Október 2. szombat

18.00 Énekkaros-, előesti szentmise

Felhangzik: W.A.Mozart: d-moll missa brevis KV. 65

Zenei szolgálat: Guido Kamarakórus

Vezényel: Király Miklós Tovább

Október 3. Évközi 27. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági-, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Szám 11, 25–29

Isten lelke az ószövetségi kinyilatkoztatásban még csak a teremtő, a mindent felemelő és megtisztító erőt jelentette. Isten megmutatta, hogy ezt az erőt bőven akarja osztogatni, és akik megkapják, azok a közösség javát szolgálják. Mózes megérti Isten gondolatát, ezért kívánja, hogy bárcsak az egész népet áthatná Isten lelke. A Szentlélek egyetemes kiáradását Krisztus hozta meg.

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből

Józsue féltékenykedik azokra, akik rendkívüli úton kapták meg Isten kegyelmét.

De Mózes szerint inkább annak kell örülni, ha minél többen szolgálják Istent.
Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek.
Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba.
Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal: ,,Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.'' Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta: ,,Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!'' Mózes így válaszolt: ,,Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 10. 12–13. 14 2. tónus.
Válasz: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet. 9a. vers.

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr rendelésében bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
Hívek: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

E: Szolgád, Uram, tanul belőlük, * bő jutalmat ád megtartásuk.
Ámde ki veszi észre a tévedést? * Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem!
H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

E: A kevélységtől őrizd meg szolgádat, * hogy ne uralkodjék rajtam.
Tiszta leszek akkor egészen, * a nagy bűnöktől megtisztulok.
H: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

SZENTLECKE Jak 5, 1-6

Az apostol itt a régi próféták hangját használja, akik a szociális igazságtalanságot is ostorozták. A kép inkább csak elvi állásfoglalást fejez ki, nem az akkori egyházban levő állapotot, hiszen tudjuk az ApCsel-ből, hogy a jeruzsálemi közösségben mennyire igyekeztek a szegényeken segíteni. Az apostol inkább a szegényeknek és elhagyatottaknak akar reményt adni az ítélet gondolatával.

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből

Az apostol a gazdagság mulandóságára hívja fel a figyelmet,
és sürgeti a jogtalanul visszatartott munkabér megfizetését.
Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.
Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Uram, a te szavad igazság, * tégy szentté minket igazságod által! Jn 17, 17b és a – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Jézus nem elkülönülő vallási csoportot szervez, hanem olyan Egyházat, amely nyitva áll minden ember előtt. Azt is tudja, hogy az igazi hithez nem könnyű eljutni, de azért sok ember keresi az igazságot a kegyelem hatása alatt. Ilyenekre vonatkozik a megállapítás, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. A hívő ember azért is kerülje tudatosan a bűnt, mert azzal rossz példát adna. Természetes az is, hogy Jézus nem a testcsonkítást hirdeti, hanem a szokatlan képekkel elszántságra és komolyságra int. Az üdvösséget nem szabad evilági javakért veszélyeztetni.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Mindenkit szeressünk, de határozottan forduljunk el attól, aki vagy ami bűnre visz!

Abban az időben:
János (apostol) így szólt Jézushoz: ,,Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.''
Jézus ezt válaszolta: ,,Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.
Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.
De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.
Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.''

Ezek az evangélium igéi