Back to top

„Asszony! Nagy a te hited!” – évközi 20. vasárnap (2020. augusztus 16.)

Augusztus 15. szombat SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (Nagyboldogasszony)

7.30 Csendes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Augusztus 16. Évközi 20. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

7.30 Csendes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Augusztus 19. szerda Szent Bernát apát és egyháztanító

Augusztus 20. csütörtök SZENT ISTVÁN KIRÁLY, Magyarország Fővédőszentje

7.30 Csendes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 21. péntek Szent X. Pius pápa

Augusztus 22. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 23. Évközi 21. vasárnap

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

 

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7

A babiloni fogságból való hazatérést a próféták úgy jelentik be, mint Isten dicsőségének megtapasztalását, mint új Jeruzsálemet. De amikor visszatérésük után jöttek a bajokkal teli hétköznapok, sokakban felmerült a kérdés, hogy hol van Isten dicsősége, hol a béke és a boldogság. A próféta azzal válaszol, hogy először tartsák meg az Isten törvényét, éljenek az igazságosság követelményei szerint, végezzék az istentiszteletet igazi hódolattal, s Isten akkor megmutatja nekik hűségét és erejét.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az idegenek fiait elvezetem szent hegyemre.

Ezt mondja az Úr:
,,Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.
Az idegenek fiait pedig – akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez – mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő- és véresáldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8 5. tónus.

Válasz: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek. Vö. 4. vers.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket,* és te vezérled őket a földön.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.

SZENTLECKE Róm 11, 13-15. 29-32

Az apostol látja, hogy a zsidó nép visszautasítja az evangéliumot, amit először nekik kellett felajánlani. Elmaradásuk azonban nem keresztezi Isten tervét, hiszen így a pogányok annál hamarabb részesülhetnek a hit áldásaiban. Megtorpanásukból tehát jó is származott, azért biztos, hogy megtérésük majd különösen hozzájárd Isten országának terjedéséhez. Isten nem bánja meg a kiválasztást és kegyelmi adományait. Ha a pogányokhoz irgalmas, akkor őhozzájuk is az.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását.

Testvéreim! A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból?
Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most, az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet, * senki sem jut Atyámhoz, csak általam.'' Jn 14, 23 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 15, 21-28

Jézus személyes küldetése a zsidó néphez szólt, a pogányokhoz majd az Egyházon keresztül jut el az örömhír. Egyes esetekben Jézus mégis megmutatta, hogy az Atya irgalma mindenkire kiterjed, különösen azokra, akik hisznek. Jézus kezdeti tartózkodása azt célozza, hogy még jobban kiemelje a pogány asszony hitét. Ha Isten nem válaszol azonnal kéréseinkre, az nem ok arra, hogy abbahagyjuk az imát és a bizalmat.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Asszony, nagy a te hited!

Abban az időben:
Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: ,,Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!'' Jézus kijelentette: ,,Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.'' Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: ,,Uram, segíts rajtam!'' Ő így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!'' Mire az asszony: ,,Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!'' Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!'' És a lánya meggyógyult még abban az órában.

Ezek az evangélium igéi.

#BBD0E0 »