Back to top

Évközi 23. vasárnap (2021. szeptember 5.) - Eucharisztikus Kongresszus, Ars Sacra Fesztivál

Szeptember 4. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 5. Évközi 23. vasárnap 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapest

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise ELMARAD! Az esti szentmisék bíborosi rendelkezésre ezen a napon minden templomban elmaradnak!

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Szeptember 7. kedd Kassai vértanúk

15.30 Artissimo Trió hangversenye

Műsoron többek közt: Bach, Mozart, Vivaldi, Händel és Bartók művei Tovább

A belépés díjtalan!

ARS SACRA Fesztivál

Szeptember 8. szerda Kisboldogasszony (Szűz Mária születése)

17.00 NEK szentmise – Román nyelvű szentmise

  1. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapest

Szeptember 9. csütörtök

19.30 „Hétköznapok a pusztában” címmel, est zongorára, vonóshangszerekre és énekhangra

Keresztury-Albert Zsolt szerzői estje Tovább

A belépés díjtalan!

ARS SACRA Fesztivál

Szeptember 11. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 12. Évközi 24. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 „Hangulatok a párizsi Notre-Dame-ból” – Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművészének estje

Műsoron: Vierne, Dupré és Guilmant művei Tovább

A belépés díjtalan!

ARS SACRA Fesztivál

OLVASMÁNY Iz 35, 4-7a

A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten e jön és ítéletet tart. Az Úr napja meghozza az élet teljességét és a földi bajok megszűnnek. A próféta mindezt a keleti ember színes nyelvén fejezi ki: A vakok szeme és a süketek füle megnyílik, a sánták és a bénák meggyógyulnak, a száraz pusztaságban pedig patakok folynak. Később Jézus maga is idézi a jövendölést, mint a messiási idők előjelét (Mt 11, 5̶6).

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

A messiási országban

Isten orvosolja az emberi nyomorúságot.

Mondjátok a csüggedt szívűeknek:
,,Bátorság? Ne féljetek!
Íme, eljön Istenetek,
eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen.
Maga Isten jön el, hogy szabadulást
hozzon nektek.''
Akkor megnyílik a vakok szeme,
és a süketek füle hallani fog.
Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas,
és a némák nyelve örvendezve ujjong.
Mert vizek fakadnak a pusztában,
és folyóvizek a sivatagban.
A száraz vidék tóvá változik,
a szomjas föld vizek forrásává.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-10 4g. tónus.
Válasz: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 2a. vers.

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

SZENTLECKE Jak 2, 1-5

A Szentírás sokszor azzal emeli ki Isten irgalmát, hogy ő a szegényeknek, elnyomottaknak fogja pártját. Az apostoli időkben is abban látták a szeretet megnyilatkozását, ha segítették a rászorulókat. A személyválogatás ennek az ellenkezője. Ott az embert nem embersége miatt becsülik meg, hanem vagyona vagy állása miatt. A Bibliában megvannak az emberi jogok alapelvei.

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből

Isten azokat választotta ki,
akik a világ szemében szegények.

Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: ,,Foglalj itt kényelmesen helyet.'' A szegénynek meg azt mondjátok: ,,Állj oda oldalra!'' Vagy: ,,Lépj ide zsámolyomhoz!'' Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva?
Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Mt 4, 23 ̶ 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 7, 31-37

Jézusnak legtöbb csodája gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő saját emberi együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekből az Isten országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem válaszolnak rá. Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Jézus a süketeket hallókká teszi,
a némákat pedig beszélőkké.

Abban az időben:
Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába.
Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: ,,Effata, azaz: Nyílj meg!'' Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.
Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: ,,Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!''

Ezek az evangélium igéi.